Silnice okolo Křivoklátu

Dnešní podoba silnic procházejících Křivoklátem vznikala především v průběhu 19. století. Současnou tvář jim vtiskl až přelom století 19. a 20. a období první republiky. Neznamená to, že by v té době vznikla zcela nová síť. Výstavba silnic navazovala na starší situaci, která uměla dokonale využívat terén a vyhovovala dobovým potřebám. I když se chceme zabývat výstavbou novější, dřívější stav si musíme připomenout.

Popis starých silnic a cest

Jako základní pramen nám poslouží dobové mapy, kterých však pro Křivoklátsko není mnoho. Za odrazový můstek můžeme použít tak zvané první vojenské mapování ze šedesátých let 18. století. Hlavní silnice, vyznačená červeně, vede do Křivoklátu, podobně jako dnes, od dvora Požáry kolem Brdatky a svatého Eustacha na Amalín (tehdy Čamrdoves), kde byla ještě minimální zástavba bez výrazné Lánské ulice. Na hlavní horní křižovatce zaznamenáme cestu do Děčů a až pod kostelem odbočku do Častonic. Na protilehlé straně rozeznáme známou cestu do Městečka přes Polínka. Přes Děče vedla výrazná trasa do Zbečna – překonává brod a pokračuje zhruba po dnešní železniční dráze na okraj obce, opět překračuje řeku a v místech zbečenského hřbitova se napojuje na cestu od Požárů a Brdatky.

Křivoklát na prvním vojenském mapování

Silnice dolů kolem hradu do Bud svou trasu samozřejmě nezměnila. Ne zcela shodná je cesta do Městečka. Kolem roku 1760 přísněji lemovala Rakovnický potok a byla průjezdná jak za Prokopávkou, která na svůj vznik musela ještě asi 160 let počkat, tak přes Kolečko. Zhruba tedy sledovala současnou cyklostezku. Obě trasy jsou zakresleny jako rovnocenné, spojovaly se v místech u lávky u Křečků a pokračovaly společně po pravém břehu potoka. Ten nebyl ještě zregulovaný do dnešního koryta a nepravidelně se rozléval v luhu. Před Městečkem silnice překročila pomocí dvou mostků meandr, který více uhýbal směrem k pozdějšímu železničnímu náspu u městeckého tunelu. Nelemoval skálu jako dnes. U Křivoklátu teprve na mladších mapách pozorujeme výrazné obcházení Prokopávky, kde cesta vybočuje vpravo ke svatému Josefu, zde se stáčí zpět do ostrého oblouku nad potokem a proti proudu se vzdaluje od hradu. Této situaci se budeme věnovat později více podrobně.

Třetí směr vede na Roztoky, které byly ještě malou vesničkou bez moderního průmyslu. Kolem řeky vede změť menších cest, spíše pěšin, po nichž bylo možné se dostat k Nezabudickému mlýnu, do Nezabudic a sledovat levý břeh Berounky k dnešnímu Rozvědčíku a kolem tehdejší Kněžské skály až k Čertovce. Naproti Kouřimecké rybárně cesta končila, do Týřovic průjezdná nebyla. Také cesta směřující od Týřovic ke Kouřimi končí u Berounky jako slepá. Do Velké Bukové se z Bud jezdilo výše nad Rakovnickým potokem po tak zvané Staré cestě, kterou na vojenském mapování rozpoznáme a po níž lze skrz průseky ve skalách stále dojít na vrch.

Stará cesta na Velkou Bukovou

Změny se silnicemi můžeme dobře pozorovat zhruba o šedesát let později, na generální mapě fürstenberského panství z roku 1830. Zcela shodná zůstává hlavní silnice od Požárů, jako hlavní je zakreslena i cesta dolů do Děčů, kde však končí. Do Zbečna bylo možné dojet shodně jako dnes přes Písky, nebo po výrazné cestě nad Berounkou k Brdatce, v místech Zámecké neboli Zbecké cesty. Také do Častonic směřovala současná cesta. Do Městečka vedla silnice již jen po pravém břehu potoka. U zmíněného meandru před obcí se rozdvojuje. Jedna větev jej přes oba mostky stále překračuje, druhá ho obchází až těsně pod kopcem po kamenné terase, která dodnes luh za tratí lemuje. Před Městečkem se silnice zase spojuje.

Křivoklát na generální mapě fürstenberského panství z roku 1830

Vedle hlavních silnic na Požáry, do Děčů a Městečka zaznamenáme v generální mapě hlavní silnici na Roztoky, jež směřuje už po dnešní trase na Velkou a Malou Bukovou a oklikou do Nezabudic. Kolem Višňovky a Nezabudického mlýna cesty zakreslené nejsou. Až z Nezabudic vede cesta k Čertově skále a zde končí. Situace se tu nezměnila. Na generální mapě je zakreslena spousta menších cest, jak je známe dnes, hlavně v oblasti mezi Křivoklátem, Městečkem a Zbečnem, včetně cesty od potoka přes Paraplíčko na Sokolí a na Amalín. Překvapuje nás proto jejich absence mezi silnicí na Bukovou a Nezabudicemi, kde se jistě nacházely alespoň pěšiny.

Všechno můžeme potvrdit z velmi podrobného mapování tak zvaného stabilního katastru, které vznikalo kolem roku 1840. Rozeznáme tu silnici ke svatému Eustachovi, cestu na Brdatku a do Děčů kolem hřbitova. Zakresleno máme i její pokračování po pravém břehu Berounky do Zbečna. Stejná je i silnice do Městečka s rozdvojením u meandru potoka a u cesty přes Polínka. Shoduje se i situace směrem na Roztoky a Nezabudice, jen propojení mezi silnicí na Bukovou a Nezabudickým mlýnem opravdu nenajdeme. Do mlýna se jezdilo pouze z Nezabudic, avšak cestu luhem kolem Berounky a k dnešnímu Rozvědčíku zakreslenu máme. Končí ještě poměrně daleko před Čertovkou. Od Týřovic se do Nezabudic jezdilo horní cestou kolem Hracholusk.

Identifikovat na mapách můžeme i některé vycházkové pěšiny po stráních kolem hradu, kterým se však věnovat nebudeme. Připomeňme jen, že i když svou dnešní podobu získávaly od poloviny 19. století, navazovaly mnohde taktéž na starší situaci.

Historické prameny, úřady a instituce  

Jestliže se chceme zabývat hlavními komunikacemi kolem Křivoklátu, musíme připomenout historické prameny. Zatím jsme vycházeli zejména ze starých map a z konkrétního ohledání terénu, protože bez důkladného seznámení se s aktuálním stavem nelze dokumenty interpretovat. Oba tyto postupy nám mnoho napoví o situaci od závěru 18. století.

Do konce první poloviny 19. věku zajišťovala stav komunikací především křivoklátská vrchnostenská správa. Také vsi v nejbližším okolí, včetně Bud a Amální hory, byly přimknuté ke Křivoklátu a jejich spojení s okolím, spolu s lesními cestami, si organizovalo panství podle svých hospodářských potřeb. Proto základní silniční síť, která samozřejmě respektovala starší situaci, se ustálila za Karla Egona II. z Fürstenberka v souvislosti s ekonomickým rozvojem dominia. Především dvacátá léta 19. století přinášela v našem regionu výstavbu jak důležitých státních silnic, tak i kvalitních vrchnostenských komunikací. Dobový kronikář si o křivoklátských silnicích v roce 1823 zapsal: Ohledem pohodlnosti, též z mnohých jiných příčin, byly přes lesy křivoklátské rozličné dělané cesty nákladem vrchnostenským stavěný, a sice tak důkladný, jak císařský silnice, jedině tím rozdílem, že oné císařské silnice o něco širší jsou.

Jistě tak jde o závažné téma, k němuž je dochováno množství historického materiálu v archivním fondu křivoklátského velkostatku, uloženém ve Státním oblastním archivu v Praze. Ke stavbě a údržbě silnic zde máme dokumenty zejména od roku 1810 v oddělení ústřední správy a v hospodářském a lesním úřadě, od roku 1840 přebíral postupně tyto kompetence stavební úřad panství. Na stavbách tak zprvu spolupracovalo více složek fürstenberské administrativy, posledně uvedeného roku vznikl tak zvaný Komisariát pro stavbu silnic, v jehož čele stál lesmistr Jan Bedřich Gintl. Generální komisař měl za úkol sledovat stav komunikací, zařizovat jejich opravy, sestavovat rozpočty a koordinovat novou výstavbu s ostatními panskými úřady. Měl také připravovat pravidelné zprávy o stavu cest a silnic. Od roku 1853 byly tyto pravomoci převedeny na stavebního inspektora a Komisariát byl zrušen. Stavební úřad tak konečně převzal hlavní úlohu.

Druhá polovina 19. století přináší zásadní změnu, neboť po revolučních událostech roku 1848 došlo ke zrušení vrchnostenské správy, z jednotlivých panství vznikly velkostatky a obce začaly rozvíjet svou samosprávu podobně, jako ji známe dnes. Tak i silnice a cesty přešly zčásti pod organizaci samosprávných institucí. Na území utvářejících se politických okresů vznikala na základě zákona z roku 1864 tak zvaná okresní zastupitelstva, volené orgány, jež dohlížely na samosprávu obcí, řídily okresní ústavy (záložny, nemocnice, sociální zařízení), vyřizovaly státní subvence a mimo jiné dostaly do správy silniční síť, kterou získaly od velkostatků. V tehdejším politickém okrese Rakovník fungovala dvě okresní zastupitelstva, Rakovník a v letech 1865–1928 Křivoklát. Obě převzala část významnějších silnic, které propojovaly důležitá regionální centra. Ostatní silnice a cesty si zajišťoval velkostatek dále sám, podobně na tom byly i obce. Těsná spolupráce všech těchto složek byla v regionu více než nutná.

Tak i na území dnešního Křivoklátu a v jeho okolí se nacházely silnice a cesty, které patřily do správy buď okresního zastupitelstva, nebo velkostatku, nebo obce. Hlavní tahy zajišťoval samozřejmě okres a už krátce po svém zřízení provedl jejich přesnou evidenci. V roce 1866 procházely Křivoklátem tyto okresní silnice: Křivoklátsko – rakovnická (z Bud přes Městečko na hranice rakovnického okresu), Křivoklátsko – berounská (z Bud přes Roztoky na Novu Huť pod Nižborem), Křivoklátsko – lánská (z Bud přes Amalín a Požáry na křižovatku u sv. Alžběty a poté přes Myší díru na hranice novostrašeckého okresu) a Roztocko – nezabudicko – všetatská (z Roztok na Velkou Bukovou a okolo Malé Bukové jednak do Nezabudic, jednak do Všetat na hranice rakovnického okresu).

Okresní zastupitelstvo posléze tento stav zjednodušilo na dvě základní silnice. První byla Rakovnicko – křivoklátsko – berounská, jež vedla od hranic rakovnického okresu u fürstenberského dvora a lesárny Míče, skrz Městečko, Budy, Roztoky a Novou Huť na hranici berounského okresu. Na této trase se vybíralo mýto v Městečku, v Roztokách a v Nové Huti, přičemž v Městečku a Nové Huti se platilo i z mostu. Druhá silnice se nazývala Všetatsko – křivoklátsko – lánská a vedla od hranic rakovnického okresu u Všetat okolo Malé Bukové k Zelenému kříži, odkud směřovala odbočka do Nezabudic. Hlavní cesta pokračovala okolo Velké Bukové skrz levobřežní Roztoky, Budy, Amalín, okolo lesárny Píska a dvora Požáry ke sv. Alžbětě. Zde se nacházela odbočka do Nového Domu na silnici do Rakovníka a hlavní silnice pokračovala od sv. Alžběty Myší dírou na hranici novostrašeckého okresu. Z uvedené druhé silnice se vybíralo mýto na dvou místech, v Roztokách a v Myší díře.

Křivoklát a okolí na třetím vojenském mapování (okolo 1880)

Okresní zastupitelstvo Křivoklát spravovalo i další silniční tahy, které přes Křivoklát nevedly (například silnice Lány – Nová Huť). Do kompetence zastupitelstva patřily i mosty – nás budou samozřejmě zajímat ty v Městečku, v Roztokách a v Křivoklátě. Křivoklátská obec, která už po vzniku samosprávy zahrnovala Budy i Amalín a v roce 1864 se k ní připojily Častonice, si řešila ostatní cesty sama, včetně pověstných lávek přes Rakovnický potok v Budech.

Okresní silnice v šedesátých letech

Už v lednu 1864 se mělo zastupitelstvo spojených obcí Bud, Amalína a Častonic vyjádřit k tomu, které z místních vozových cest by navrhovalo zakreslit do okresní mapy. Svědčí to o významu, jaký obyvatelé uvedeným cestám přikládali: 1) cesta z Amální Hory do Častonic; 2) cesta též z Amální Hory přes Děče ke Zbečnu vedoucí. Obě tyto cesty vycházejí v Amální Hoře z okresní silnice křivoklátsko-lánské; 3) Z této okresní silnice křivoklátsko-lánské vybíhá blíž myslivárny Píska ještě jedna vozová cesta ke Zbečnu vedoucí, a poněvadž jde kníže fürstenberským lesem, dílem ke katastru obce Amální Hora přiměřeným, dlužno i o ní se zmíniti. Cestu od Písků ke Zbečnu vedoucí vydržuje kníže fürstenberský lesní úřad.

Okresní silnice Lány – Křivoklát pokračovala kolem hradu do Bud, kde se spojovala s okresní silnicí vedoucí od Městečka do Roztok. Obě uvedené cesty na Amalíně (do Děčů a Častonic) však zůstaly v péči obce a ta je v následujících letech udržovala na vlastní náklady. Hlavní spojnice z Písků do Zbečna se měla teprve vybudovat, neboť šlo o důležité propojení obou lánských silnic (do Křivoklátu a do Nižboru) nad levým břehem Berounky. V roce 1864, kdy se okresní zastupitelstva teprve ustavovala, šlo pouze o vozovou cestu, spravovanou velkostatkem.

Ve druhé polovině šedesátých let již Okresní zastupitelstvo Křivoklát čile opravovalo svěřené komunikace. V Křivoklátě to byl rozvoz štěrku na zpevnění silnice od hostince Františka Sýkory v Budech nahoru na Amalín a okolo svatého Eustacha až k místu, kde odbočuje cesta do Městečka. Štěrk měl z lomu na Polínkách vozit najatý městecký povozník a zastupitelstvo s ním uzavřelo příslušnou smlouvu. Štěrkování se plánovalo i na navazující trasu přes Píska, Požáry a Pařeziny ke sv. Alžbětě a odtud přes Myší díru na silnici k Lánům. Neopomněla se ani odbočka na Nový Dům. K této činnosti se využívaly místní malé lomy na kámen, vyhledávané co nejblíže těchto tras. Při uvedené komunikaci jsou jmenovány lomy na Polínkách, U Písku a v Myší díře. Záhy se také štěrkovala silnice od Městečka do Roztok, kde se využíval lom u svatého Josefa, tedy skála, kterou prochází dnešní Prokopávka.

To vše se realizovalo v roce 1869, plány se rozjížděly o dva roky dříve. Okresní zastupitelstvo organizovalo dražby pracovních zakázek, o něž se ucházeli soukromí povozníci i stavitelé. V archivním fondu této samosprávné organizace se nachází velké množství smluv na dodávky štěrku a na jeho rozvozy. Tehdy šlo o nemalou stavební akci, která trvala více let a týkala se i ostatních okresních silnic.

Velká povodeň roku 1872

První skutečně vážnou zátěžovou zkoušku však muselo křivoklátské okresní zastupitelstvo řešit v roce 1872, kdy se dne 25. května prohnala naším krajem rozsáhlá povodeň. Příčinou byly silné bouřky v západních a severozápadních Čechách, které mimo jiné způsobily protržení rybníků v Jesenici. Povodňová vlna letěla po Rakovnickém potoce, napáchala velké škody v Senometech, v Rakovníku a v dalších lokalitách poblíž potoka. Večer kolem půl desáté dorazila do Městečka a odnesla zdejší most. Dobový zpravodaj pak napsal: Silnice z Městce až do Roztok byla místy tak protrhána, že nebylo možno vozem po ní jeti.

Dovedeme si představit široký luh mezi Městečkem a dnešní Prokopávkou, kde se musel potok dokonale rozlít, navíc zde ještě nebyl železniční násep, jenž teprve později kus plochy luhu ukrojil. Přesto vlna dorazila ve značné síle do Bud. Zde obyvatelé zaznamenali vyšší hladinu potoka již odpoledne, neboť se sem dostala zpětná voda z rozvodněné Berounky. Několik lidí se běželo na řeku podívat a netušilo, že katastrofa k nim za chvíli dorazí od Rakovníka. Sílu vody zvýšilo úzké údolí, smeten byl knížecí mlýn s pilou nedaleko ústí do Berounky a poničeny byly především stavby a domy. Pouze jeden obyvatel přišel o život, kterého povodeň zastihla ve spánku.

Budy po povodni 1872

Povodňová vlna téměř okamžitě zlikvidovala všechny lávky (k roku 1861 poprvé obecní kronika hovoří o zřízení dřevěné lávky Pod Kuchyněmi) a oba mosty přes potok byly před desátou hodinou od proudů odnešeny. Všude podél potoka šla voda na tři sáhy nad normálem a vnikla i do příbytků vysoko postavených. Před zničeným domem obchodníka Flussera (čp. 71) byla okresní silnice vymleta v šíři skorem jednoho sáhu, v délce osmi a v hloubi dvou sáhů (1 sáh = zhruba 1,8 metru).

Okresní zastupitelstvo muselo zorganizovat dosud nejrozsáhlejší akci na obnovení svých silnic včetně tří menších mostů přes Rakovnický potok (Městečko, Budy) a dvou velkých mostů přes Berounku (Roztoky, Nižbor). Nejnutnější první opravné práce, aby byly aspoň nutné úseky okresních silnic sjízdné, vyšly křivoklátský okres na 60 tisíc zlatých, následovala velká půjčka 240 tisíc na oba nové železné mosty přes Berounku, které se stavěly v letech 1873–1875. Půjček bylo více, celková částka se vyšplhala na necelých 392 tisíc zlatých, a okres obdařil vybrané úseky vyšším mýtným, včetně mostů v Městečku a Roztokách. To však vedlo k tomu, že povozníci se zpoplatněným úsekům vyhýbali a obcházeli je, jak jen to šlo. Zastupitelstvo muselo silniční poplatky radikálně snížit a od 1. ledna 1888 je zrušilo docela, kromě formálního zaplacení v Roztokách a v Nové Huti pod Nižborem.

Už v roce 1871, krátce před velkou povodní, se zastupitelstvo obnovou křivoklátských mostů a mostu roztockého zabývalo. Křivoklátský most okres nově stavěl v květnu toho roku a předtím byly strženy mosty staré. V březnu 1871 se na Amalíně dražebně prodávalo dřevo ze starého mostu v Roztokách.

S opravami roku 1872 se započalo hned po opadnutí vody. Nejdříve musely být postaveny lávky přes Rakovnický potok, aby se umožnil pohyb po Budech. V létě se rozběhly práce na opravy silnic podél Rakovnického potoka a Berounky, tedy od Městečka po Roztoky a také z Roztok směrem na Branov, k potoku Klucná. Kromě místních sil dorazili na Křivoklát vojáci – o ubytovací a stravovací služby se postaral hostinec Františka Sýkory. Vedle vojáků ubytovával stavaře a inspektory, jejichž počet v budském údolí vzrostl. V Městečku zajišťoval tyto služby hostinský Hynek Ehrlich. Z místních řemesel a služeb se kromě hostinských a povozníků, kteří vedle stavebního materiálu a dřeva vozili nánosy bahna, prosadili například kováři. Ti dodávali šrouby, nárožníky, špice a všemožné nářadí. Vše proplácelo okresní zastupitelstvo. V Roztokách se akce na výstavbu nového mostu rozběhla až o rok později, v létě a na podzim 1873.

Budy 1872
Železniční trať a lávky v Budech

Polovina sedmdesátých let 19. století byla vyplněna zapravováním následků velké povodně z roku 1872. Týkalo se to zejména Městečka, Křivoklátu a Roztok, které leží v rizikové záplavové oblasti. Nově vystavěné silnice, mosty a lávky si pak vyžádaly opravy až během let osmdesátých, kdy vyvstávala další potřeba rekonstrukce už více jak deset let starých staveb. Obecní kronika nás zpravuje o nutné údržbě lávek v Podkuchyních a v Budech v letech 1883–1885.

Tehdy přibyl do Bud nový dopravní faktor – v roce 1876 se dokončila železniční trať. Změnila především ráz luhu k Městečku, který přehradila a odřízla terasovou cestu, jež vedla podél skály pod městecký hřbitov. Nová silnice se musela vybudovat těsně pod náspem, za nímž vznikla uzavřená a vlhká louka. Terasa se přestala používat a dodnes je v rozpadající se podobě dobře znatelná.

Stará silnice do Městečka za dnešním železničním náspem

Poté, co se krátce po spuštění provozu zřídila křivoklátská zastávka, bylo nutné v Budech postavit k železniční trati novou lávku. Zastávka zde nebyla původně projektována a vlak stavěl až v Roztokách. Obec se tehdy přela s manželi Sýkorovými a Nitschovými o údržbu lávky a pěšiny, která vedla po jejich soukromých pozemcích, avšak nyní se stala veřejnou cestou. Obec spor prohrála a o pěšinu s lávkou se musela starat sama. Nové zděné mostky byly zřízeny i na cestě do školy v Podkuchyních přes mlýnskou strouhu. Roku 1897 byly všechny dřevěné lávky v Budech nahrazeny železnými.

Silnice do Zbečna

V roce 1886 se rozjížděl zcela nový projekt, organizovaný křivoklátským okresním zastupitelstvem. Týkal se výstavby silnice z Písků do Zbečna a dále do Sýkořice. V podstatě šlo o to propojit nad levým břehem Berounky obě lánské silnice, z Lán do Nové Huti pod Nižborem a z Lán přes Požáry do Křivoklátu. Zastupitelstvo se rozhodovalo o trase, nakonec vyhovělo žádosti obou zainteresovaných obcí, Zbečna a Sýkořice, aby silnice vedla skrz ně. Obě vsi se také na výstavbě měly finančně podílet, okres zajistil především státní dotace. Práce byla navíc nabídnuta místním živnostníkům. Okresní zastupitelstvo tento projekt posvětilo dne 19. května 1886.

Silnice se podle zákona stala tak zvaným veřejným zájmem, což usnadnilo jednání s křivoklátským velkostatkem, vlastníkem příslušných pozemků. Maxmilián z Fürstenberka však nestavěl žádné překážky. Naopak zdarma věnoval cestu, po které měla silnice vést. Požadoval zaplatit jen části lesů, pokud by byly vyměřenou trasou ukrojeny. Kromě území velkostatku, Zbečna a Sýkořice vedla silnice zčásti katastrem Amalína. Práce na silnici stavebně vedl zbečenský zednický mistr Jan Kaftan. Dílo bylo hotové na konci září 1889, čtvrtého října došlo k úspěšné kolaudaci, ač se ještě musely dostavět okolní rigoly a kanály. Okresní zastupitelstvo tím ve spolupráci s příslušnými obcemi zrealizovalo jednu z nejvýznamnějších silnic v bezprostředním křivoklátském okolí.

Stará silnice do Městečka – původní terasa
Kolem hradu   

V samotném Křivoklátě došlo v letech 1889–1890 k rozšíření hlavní silnice podél hradu, z Bud do Amalína. Přesně se jednalo o trasu od hotelu Sýkora ke knížecímu dvoru nad hradem. Plánovat se začalo již v roce 1887, kdy došlo k prvním odkopávkám. Šest set metrů dlouhý úsek byl na tehdejší poměry již příliš úzký, nevyhovoval rostoucí dopravě, která kladla vyšší požadavky na širší a pohodlné silnice. Povozy se zde těžko vyhýbaly a ohrožovaly chodce, což je do jisté míry situace přežívající dodnes. Nejvíce problematická tak byla poměrně frekventovaná odbočka do hradu, kam zajížděly vozy k pivovarským sklepům. Další problematický bod se nacházel v samotném konci upravované silnice, před dvorem a budovou okresního soudu.

Silnice kolem hradu na počátku 19. století

V těchto dvou místech bylo potřeba cestu rozšířit, a to opět ve spolupráci tří subjektů: okresního zastupitelstva, obce a správy velkostatku. V horní části byl srovnán terén a odkopávka odvážena k amalínskému kostelu. Ten se tehdy nacházel nedlouho po novogotické přestavbě a obec potřebovala upravit jeho okolí.

Silnice se ve spodní části rozšiřovala směrem k hradu do svahu, kde byly v říjnu 1888 odkopávány staré pilíře, ukrojeny břehy, odlamována skála a zřizovány nové tarasy. Materiál z této odkopávky kolem odbočky do pivovaru se zavážel naproti k pěšině pod fürstenberským pomníkem, kde se stavělo i nové zábradlí. To se zřizovalo také podél odbočky k pivovarským sklepům. Zahrádka ve svahu za dnešním pomníkem padlých musela být nově tarasena a vybudován zde dřevěný plot. Stavbu prováděl amalínský podnikatel, zednický mistr Dominik Dlouhý, a dozoroval ji člen okresního výboru a zároveň knížecí stavitel Ing. Jan Urban. Nejznámější a nejvíce charakteristická křivoklátská silnice tak pomalu začala dostávat současnou podobu.

Stálým křivoklátským problémem jsou tarasy v prudkých svazích, které potřebují pravidelnou údržbu. Nejvíce choulostivé bývají při Rakovnickém potoce v Budech. Situaci zde vždy komplikovala poměrně dlouhá mlýnská strouha. Nebylo neobvyklé, že se podemleté zdi sesuly.

V roce 1891 opravovalo okresní zastupitelstvo nakloněné zdi při mlýnské strouze u Podzámeckého mlýna Karla Dubského v centru obce. Podle rekapitulace sestavené křivoklátským stavebním inženýrem Janem Urbanem stála zeď na dřevěném neporušeném roštu, porušena byla pouze samotná zeď s kamenným parapetem a dřevěným zábradlím. Při stavebních pracích byl rošt vyjmut a vykopány nové základy. Následovalo upěchování vrstvy betonové, sestávající z porfyrového a černého štěrku, písku říčného a mletého vápna v poměru 3:2:1 i se stavivem, dále pak vystavění zcela nové zdi z cihel struskových a položení dlažby na příslušném úseku okresní silnice. Starý rošt sice nahradil betonový základ, avšak už v březnu 1895 se při velké vodě zeď znovu pohnula. Věčný koloběh se opakoval.

Z Městečka do Bukové

Devadesátá léta 19. století přinesla další posuny ve zkvalitňování péče o veřejné cesty a silnice. Okolo Křivoklátu se silniční síť dotvářela do podoby, jak ji známe dnes. Poté, co se dokončila stavba silnice Písky – Zbečno – Sýkořice, o níž jsme psali, začal se roku 1890 rýsovat plán na výstavbu silnice z Městečka na Malou Bukovou, připravovaný opět křivoklátským okresním zastupitelstvem. Postup byl obdobný jako při budování sýkořické silnice. Po vzniku projektu následovaly výkupy pozemků, vypisování veřejných stavebních zakázek a uzavírání smluv s jednotlivými místními dopravci na dovoz štěrku z okolních drobných kamenolomů. Silnice byla dokončena v roce 1895.

Tehdy také došlo k tolik očekávanému definitivnímu zrušení silničních mýt, vybíraných zejména na mostech. Jak jsme dříve uvedli, už od roku 1888 dochází k jejich radikálnímu snížení jako reakce na stížnosti obyvatel a dopravců, odkud vyplývalo, že se silnicím a mostům raději vyhýbají. Rušení mýt se netýkalo jenom křivoklátského okresu, zasvé vzaly tyto poplatky také v okresu rakovnickém a novostrašeckém. V archivním fondu křivoklátského okresního zastupitelstva jsou dochována četná oznámení i z dalších samosprávných okresů o zrušení mýt na jejich území, ale také dotazy, jak v této záležitosti křivoklátské zastupitelstvo postupovalo.

Cestáři

Vzrůst počtu okresních silnic vyžadoval jejich pravidelnou kontrolu a údržbu. To dostali za úkol okresní cestáři, které si zastupitelstvo zaměstnávalo. Každý cestář měl přidělenu určitou část silnice, za niž byl zodpovědný. Musel se vyznat ve stavebních řemeslech a bydlet co nejblíže svěřeného úseku. Měl jej za povinnost pravidelně procházet, odstraňovat drobné závady, zametat uvolněný štěrk, bláto a nečistoty, sekat trávu, udržovat případnou stromovou alej, v zimě odklízet sníh a dohlížet na drobné přestupky účastníků silničního provozu (tehdy šlo samozřejmě především o koňské povozy). Zodpovídal zkrátka za sjízdnost své trasy a nesměl se od ní bez předběžného oznámení vzdalovat.

Ve fondu zastupitelstva jsou uloženy stížnosti a vyšetřování případů, kdy cestář nedovoleně odjel z domova, a tím nechal část silnice bez dozoru. Jednalo se tedy o zodpovědnou práci, která vyžadovala každodenní přítomnost. Okres si vedl přesnou evidenci cestářů a sledoval jejich práci. I když byli cestáři veřejnými zaměstnanci, jejich služné nedosahovalo potřebných výšek, aby uživili rodinu. Museli mít doma vlastní hospodářství a pole. Dochovány máme hromadné žádosti křivoklátských cestářů k zastupitelstvu o zvýšení platu nebo aspoň o různé přídavky.

Počátek století

Na počátku 20. století se stavěly nové mosty přes Rakovnický potok v Městečku a v Křivoklátě. Mosty byly dosud dřevěné a mostní konstrukce nemohly vyhovovat. Došlo tedy k celkové demontáži dřevěných částí, k výstavbě nových mostních pilířů a konečně k položení tentokrát již železných konstrukcí. Výška nových mostů vycházela z úrovně hladiny potoka dosažené při velké povodni roku 1872. Ta se stala jakousi normou a nepočítalo se s tím, že by ji potok mohl překonat. Výška maximální vody měla být 50 cm pod spodní hranou mostu. V Městečku byla nedlouho po výstavbě nového mostu odstraněna i stará mýtnice (číslo popisné 105), která překážela rozšířené dopravě.

Železný most v Městečku

Dostali jsme se před první světovou válku. Ta samozřejmě všechny blahodárné projekty zmrazila. Okresní zastupitelstvo řídilo především běžnou údržbu, včetně mostků, příkopů nebo výměny dřevěných silničních ukazatelů za kamenné (v dobové terminologii tak zvané ručičky). K zásadnějšímu projektu se v okolí Křivoklátu prozatím neodhodlalo. Křivoklátská obec pokračovala taktéž v údržbě, po roce 1900 řešila především cestu k železniční zastávce, která byla pro pěší tehdy přístupná jen od hotelu Sýkora.

Kolem Berounky do Týřovic

Po skončení války a překonání poválečné krize přistoupilo křivoklátské okresní zastupitelstvo k poslednímu většímu projektu předtím, než došlo v roce 1927 ke zrušení těchto významných regionálních samosprávných institucí. Na mysli máme slavnou silnici podél Berounky, od roztockého mostu do Týřovic. Navazovala na silnici Skryje – Týřovice – Hracholusky, postavenou nově na přelomu století. Stavba této známé komunikace však nebyla jednoduchá a procházela několika fázemi. Všimněme si jí trochu podrobněji.

O silnici se jednalo už v roce 1891, avšak zainteresované obce se tehdy nedohodly. Roku 1903 vydal kníže Fürstenberg souhlas s tím, že pro náklady pohodlně a bezpečně sjízdná cesta od přívozu v Skrejském luhu, podél řeky a na knížecím majetku buďto až na Křivoklát, aneb s připojením na některou stávající veřejnou cestu buď přes Branov, neb Nezabudice až ku okresní silnici Buková–Roztoky postavena bude. Nabídl i levné ceny na odprodej potřebných pozemků. Dobrý nápad však usnul, zastupitelstvo jej oživilo v roce 1910, kdy nechalo vyhotovit celý projekt v technickém oddělení zemského správního výboru. Potřebu silnice zdůvodňovalo obtížností zdejšího spojení, snahou napojit oblast na berounskou železniční dráhu i na plzeňský region a důležitostí propojit oba významné mlýny: Nezabudický a Šlovický. V důvodech se objevila i potřeba posílit turistický ruch – zpřístupnit romantickou krajinu včetně světoznámých nalezišť trilobitů.

Roku 1914 byl dohodnut podíl státu, avšak jednání přerušila válka. Státní příspěvek však v roce 1919 uznalo nové ministerstvo veřejných prací. I poté trvalo ještě čtyři roky, než začal mít projekt konkrétní podobu. Poválečná hospodářská situace nebyla dobrá, okres, který se v dubnu 1923 usnesl stavět komunikaci vlastním nákladem, sháněl dotace jak od státu, tak od zemského výboru a stavbu prosadil jako nouzovou práci pro nezaměstnané. Vybrat musel samozřejmě nejlevnější firmu, konkurz provázely dlouhé dohady. V srpnu 1923 projekt definitivně schválil stát. Celková délka silnice byla vypočtena na 9,8 km a rozpočet stavby zněl na částku 1 755 000 korun. Stavbu prvního úseku, od roztockého mostu pod Nezabudice (necelých 6 km), nakonec v listopadu 1923 vyhrála pražská stavební firma Ing. Vladimíra Vlčka.

Silnici sice podporovaly příslušné obce, jejichž katastrů se trasa týkala (Týřovice, Hřebečníky, Hracholusky, Nezabudice a Velká Buková), jiné však protestovaly. Například Branov usiloval o to, aby vedla po pravém břehu Berounky, neboť měl obavy ze svého odříznutí od okolního ruchu. Také vzdálenější Běleč nesouhlasila s výstavbou a poukazovala na zbytečně vynaložené peníze, které chtěla převést do své oblasti. Údolí Berounky bylo podle tamního obecního zastupitelstva málo frekventované a hospodářsky mrtvé, navíc realizace nákladné komunikace kolidovala s projektem přehradní nádrže, jenž byl v té době už několik let v jednání.

Vytyčování prvního úseku silnice Křivoklát–Týřovice započalo v listopadu 1923. Zahrnoval náročnou trasu ve směru na Velkou Bukovou a skalní průseky nad Berounkou až k Nezabudickému mlýnu. Definitivně byl dokončen až v dubnu 1926, neboť práce zdržely povodně, které poškodily hlavně oblast kolem mlýna. Už v létě 1925 vypsalo okresní zastupitelstvo soutěž na úsek druhý, od Nezabudic do Týřovic (v délce 3,9 km). Zakázku vyhráli stavitelé František Cincibuch z Prahy-Karlína a Karel Kryk z Mladé Boleslavi. Práce tak začaly hned v říjnu a do konce roku byly v plném proudu. Na jaře následujícího roku projevil s pokračováním stavby plnou spokojenost zemský vrchní stavební rada Ing. Jaroslav Trojan, jenž vykonával vrchní stavební dozor a k Berounce dojížděl na pravidelné inspekce. Kolaudace druhého úseku stavby proběhla úspěšně dne 23. září 1927, a tím byla silnice hotova. Celý projekt z roku 1910 se tak stavebně realizoval čtyři roky.

Silnice a cesty v Křivoklátě v meziválečném období

V samotném městečku jsou dvacátá léta 20. století vyplněna snahou po zdokonalení stávajících komunikací, a to jak silnic, tak pěšin. Roku 1922 zřídila obec pěšinu z Podkuchyň k vlakové zastávce tak, aby chodci míjeli nebezpečnou silnici, která před tunelem směrem na Městečko protínala trať. Obyvatelé z této části Křivoklátu si oprávněně stěžovali, že to mají na zastávku daleko a musí složitě přebíhat koleje. Obec vyjednávala s drahami o poskytnutí příslušného pozemku.

Roku 1929 se likvidovaly staré kamenné mostky přes potok a mlýnský náhon a nahradily je můstky betonové. Silnice byly v celém městečku průběžně štěrkovány a asfaltovány. Už roku 1926 se dočkala asfaltu silnice od dolního křivoklátského mostu k mostu roztockému, včetně zřízení pěšiny a mostku přes potok a mlýnskou strouhu. Zároveň se válcovaly a štěrkovaly silnice na Amalíně a v roce 1927 nechalo okresní zastupitelstvo znovu válcovat a upravit silnici od Sýkorů podél hradu ke dvoru (pod dnešní Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR). Komunikace tehdy měla ještě štěrkový povrch.

Silnice byla v bezvadném stavu, a dokonce se tu v červnu 1929 konaly automobilové závody rakovnického autoklubu, a to od dnešní školy až ke svatému Eustachovi. Tyto úpravy prováděla většinou firma známého křivoklátského stavitele Maxmiliána Šnobla, jenž ve druhé polovině roku 1932 postavil i železobetonovu lávku přes Rakovnický potok u pily Karla Švarce, aby se tak vyřešila pěší cesta z Roztok na Amalín. Na počátku třicátých let byly podobným způsobem upravovány silnice v Podkuchyních a směrem ke Kolečku.

Situace v oblasti dnešní Prokopávky kolem roku 1870. Vlevo horní cesta do Městečka, zcela vpravo začíná původní „stará Prokopávka“ u sv. Josefa. Současná Prokopávka se nachází pod výrazným stromem uprostřed
Prokopávka

Největší stavební počin ohledně komunikací však tehdy představovalo zřízení zcela nového výjezdu z Křivoklátu směrem na Městečko. Silnice zde původně na mostě přes potok uhýbala více vlevo pod železniční most, za kterým se prudce stáčela vpravo a vzhůru. Těsně před tunelem překonala koleje. Dále směřovala až ke svatému Josefu, kde se opět stáčela prudce doleva, překonala skálu a vracela se nad potokem k železničnímu náspu na dnešní silnici, kde pokračovala do Městečka. Před sv. Josefem se de facto nachází předchůdce dnešní Prokopávky, skála zde byla v hluboké minulosti přerušena a silnice vedla podél ní. Je zcela samozřejmé, že rostoucím nárokům nového silničního provozu nemohla tato komplikovaná situace vyhovovat.

Předchůdce dnešní Prokopávky u sv. Josefa, kolem níž se silnice prudce stáčela téměř o 180 stupňů

Už roku 1929 zahájila správa silnic rakovnického okresního úřadu (okresní zastupitelstvo bylo tehdy čerstvě zrušené) budování Prokopávky, která prochází stejným hřebenem skály, jako byl starý průsek u sv. Josefa, ovšem v místě, kde je skála mohutnější a vyšší. Vznikl tak dodnes originální a pro Křivoklát charakteristický skalnatý průjezd. V prosinci 1930 pak došlo k usnesení zástupců státních drah, obce a příslušného ministerstva, aby okresní silnice mezi Prokopávkou a Křivoklátem vedla podél trati, a byl tak zrušen nebezpečný přejezd přes koleje. Tím se musel přeložit i železný silniční most, který byl nasměrován na železniční podjezd, a posunout jej proti toku potoka. Tato část úpravy se provedla během roku 1931. Spolu s Prokopávkou mimořádně zjednodušila starší, zbytečně složitou dopravní situaci.

Prokopávka
Třicátá léta

Z okolních cest řešily obce roku 1928 výstavbu silnice podél řeky z Křivoklátu do Nové Huti pod Nižborem. Na stole ležela především otázka, zda ji vést po levém, či po pravém břehu. Jak už se stalo v těchto situacích zvykem, obce byly názorově rozdělené podle toho, na jakém břehu leží. Nikdo nechtěl zůstat odříznutý od okolního světa. Projekt byl ale velmi náročný a chyběly na něj peníze.

Sami Křivoklátští měli spoustu starostí s pouhou pěšinou podél vody z Častonic k nové škole u roztockého mostu. Pěšina vznikla v roce 1931 za účelem docházky častonických dětí, jimž umístění nové budovy zkomplikovalo situaci. Stavba cesty se dokončila na konci uvedeného roku, avšak nebylo jasné, kdo se má starat o její údržbu, což v tomto místě byl zásadní problém. Handrkovaly se tak obce Křivoklát, Roztoky, osadní výbor v Častonicích a místní školní rada. Dohady nebraly konce.

Změny po druhé světové válce

Po druhé světové válce dostaly všechny silnice a cesty dnešní podobu. Asi nejviditelnější změna proběhla v samotném jádru městečka Křivoklát, před hotelem Sýkora. V letech 1948–1949 odkoupila správa silnic protější dům čp. 110, který nechala zbořit a silnici zde rozšířit. Došlo i k dalšímu vylámání skály a k výstavbě třicet metrů dlouhé kamenné zdi, jež dodnes lemuje dolní parkoviště. Silnice tu byla rozšířena až o šest a půl metru. Zároveň byl nově přemostěn i mlýnský náhon a v roce 1951 celkově rozšířeno náměstí. Na tyto zásadní poválečné úpravy navázalo položení dlažebních kostek na hlavní silnici podél hradu na Amalín. Vějířovitá dlažba byla pokládána od května do července 1954 a pracovali na ní tři dlaždiči a dvanáct dělníků. Délka úseku je 920 metrů a položená plocha zahrnuje 4 822 metrů čtverečních. Na dlažbu navazovaly nové rigoly, propusti, čisticí šachty a žulové obrubníky.

*

Výstavbou nejvíce charakteristické silnice pro městečko Křivoklát, která se vedle hradu citelně vrývá do paměti turistů, ukončíme naši sérii. Sledovali jsme v ní vývoj novodobých silnic a cest především ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století, kdy se opouštěly staré komunikace s kořeny mnohdy ve středověku a rodila se síť, kterou užíváme dnes.

Je Stará cesta na Velkou Bukovou středověkého původu?

Druhá kniha o Lánské oboře

Žhavou novinkou se v lednu letošního roku (2020) stala další kniha o Lánské oboře. Nejde o práci zcela totožnou s tou, o níž jsem referoval před rokem, i když ji sestavovali obdobní autoři. Na mysli mám především Ing. Robina Ambrože, PhD., bývalého pracovníka Lánské obory a dnes vedoucího správy lesů Colloredo-Mansfeld ve Zbirohu, a PaedDr. Václava Vodvářku, lánského písmáka a tamního patrona. Tento na Lánech již značkový tým doplnila ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Ph.D., a Mgr. David Tuma, Ph.D.

Jak už složení autorů napovídá, publikace je pojata více odborně, byť to jí neubírá na reprezentativním vzhledu. Také název je poněkud složitější: Vývoj demonstračního loveckého objektu Lánská obora. Reprezentativní je též vydavatel, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. Stinnou stránkou se bohužel stal fakt, že kniha je téměř nedostupná veřejnosti. Vyšlo pouze 300 výtisků a s jejich prodejem se nepočítá.

V úvodu autoři dosti podrobně komentují literaturu a prameny, jak písemného, tak obrazového charakteru. Překvapí také málo prostoru věnovaného přírodním a geologickým podmínkám a stručný popis lesního hospodářství a myslivosti v Oboře. Těžiště knihy tak spočívá v historickém vývoji sledovaného území, zasazeném do širšího kontextu vývoje Křivoklátska. I tato publikace tak územně přesahuje hranice současné Lánské obory a věnuje se jejím předchůdcům na někdejším křivoklátském panství. Čtenář se dozví mnohé o historii tak zvaného Královského loveckého hvozdu či loveckého revíru od středověku až po současnost. Četné stránky plní samotný hrad Křivoklát, čeští panovníci a jejich lovecké aktivity, nejvíce místa je samozřejmě věnováno období Valdštejnů a pak hlavně Fürstenberků, kteří se hospodařením v místních oborách zabývali. Následuje 20. století se správou vedenou Kanceláří prezidenta republiky, a to až po současnost.

Do jednotlivých oblastí života v Oboře a v širším revíru nahlédneme tematicky. Cenné jsou prezentované poznatky ke správě Lánské obory i celého křivoklátského panství či k organizaci a vývoji jednotlivých úřadů. Další kapitoly si všímají lesnického personálu, řemesel, stavby oborních zdí, pytláků, těžby uhlí, koněspřežní dráhy a dalších lesních drah k dopravě vytěženého dřeva, sítě silnic a cest nebo trampingu. Zvláštní pozornost si zasloužily samotné Lány, jak zámek, tak obec, včetně pohnutých událostí 20. století. K významným patřily různé návštěvy pozoruhodných osobností. Moderní doba pak přinesla zásadní změny, jako byla stavba Klíčavské přehrady. Připomenut je odraz sledované oblasti a jejího vývoje v literatuře, ve výtvarném umění, v hudbě, v místních a pomístních názvech. Na závěr se autoři zabývají současným životem i zájmem o Lánskou oboru ze strany veřejnosti.

Celou knihu provází podrobný poznámkový aparát s vysvětlivkami a s odkazy na příslušné zdroje. O krásných a kvalitně zpracovaných fotografiích, zařazovaných průběžně do textu, nemusíme ani hovořit. Pozoruhodná je i prezentace mapového materiálu a několik pohledů z tzv. ptačí perspektivy. Odborný ráz publikace dokreslují rejstříky a souhrnný soupis pramenů a literatury.

Méně obsáhlá, více štíhlá, se skromnějším důrazem na obrazový materiál, ale s vyššími odbornými ambicemi – taková je nová kniha o Lánské oboře. To ji odlišuje od starší sestry, vydané před více než rokem.

Robin Ambrož – Václav Vodvářka a kol., Vývoj demonstračního loveckého objektu Lánská obora. Zdiby, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2019, 255 s. 

Dohodový dub v Lánské oboře

Kniha o Lánské oboře

V neděli 9. prosince 2018 se v Muzeu TGM v Lánech konalo slavnostní představení knihy Lánská obora v proměnách času. Objemné reprezentativní dílo, pokřtěné nedlouho předtím prezidentem republiky, vytvořili Robin Ambrož, Jan Navrátil, Štěpán Stanický a Václav Vodvářka. Tito čtyři autoři představují dohromady zajímavou směs erudovaných lesnických odborníků, profesionálních fotografů, vlastivědných badatelů a zdatných vypravěčů. Těžiště knihy bezpochyby spočívá v dokonalých fotografiích a ve vybroušeném a přístupném jazykovém stylu. Vznikla tak perla pojednávající o zajímavé a ojedinělé části Křivoklátska. Té části, která je většině obyvatel našeho kraje nepřístupná. O to je dílo přitažlivější.

Textová část knihy mapuje historii Křivoklátska od neolitu, tedy od 6. tisíciletí před Kristem. Přes první osídlení se dostává ke středověku, ke královskému loveckému hvozdu a přes novověk až k současnosti. Autoři se zabývají širší oblastí, než je území budoucí Lánské obory. Pozornost, jak je obvyklé, přitahuje hrad Křivoklát a jeho postavení v regionu. Dalším výrazným tématem je výskyt a chov zvěře, hony a pobyty významných osobností, včetně českých panovníků a zahraničních státníků. Historický text přibližuje lidské zásahy do krajiny a vyzdvihuje jednotlivé mezníky ve vývoji Křivoklátska, ať už je to koupě Lánského zámku Rudolfem II., prodej panství Valdštejnům v roce 1685, jeho přechod pod Fürstenberky a konečný prodej státu (1929). V letech 1920–1921 se Lány staly sídlem prezidenta republiky. Pozornost je věnována vzniku velké valdštejnské obory na počátku 18. století a vývoji její správy i jednotlivých částí, z nichž se v roce 1816 vydělila Lánská obora. Za Valdštejnů také vznikal dřevěný oborní plot, nahrazený za Fürstenberků kamennými zdmi. První republika určila jedinečné území Lánské obory k vysoké reprezentaci. Navíc území, které je pokračovatelem starých lesnických tradic.

Autoři přidali vyprávění o zajímavých lidech, místech a událostech. Využili svůj zájem o Lány a okolí, o místní a pomístní jména, která dodnes zůstala v krajině jako otisky dávných příběhů. Samozřejmě se nevyhnuli kapličce sv. Eustacha nad Křivoklátem, oborním branám či lísám, pytlákům a jejich nejznámějším obětem z řad fürstenberských myslivců – Františku Pelzovi a Antonínu Vágnerovi. Jejich pomníky můžeme stále v lesích spatřit. Neodpustili si ani další velká témata – železářské podnikání, lánskou koněspřežku nebo Klíčavskou přehradu. Tyto lidské zásahy razantně změnily kulturní ráz krajiny Křivoklátska. Sto padesát stran velkého formátu, celou polovinu knihy, vyplňují historické i současné fotografie, mezi nimiž nechybí zajímavé pohledy na samotný Křivoklát.

Druhá polovina třísetstránkové publikace je nazvána Rok v Oboře. Obsahuje více než 300 nádherných fotografií z Lánské obory, pečlivě pořizovaných během všech vegetačních období, od dubna do března. Čtenář má příležitost ponořit se do tajemných zákoutí neznámé části Křivoklátska, prožít chvíle mezi lesní zvěří a pozorovat proměny krajiny v jednotlivých etapách roku. Obě poloviny publikace se tak doplňují a tvoří přirozený celek.

Kniha Lánská obora v proměnách času se netýká pouze současné Obory, ale celého Křivoklátska, kam prezentovaný kousek země patří. Svým způsobem navazuje na nedávnou a neméně zdařilou publikaci o přírodě a krajině naší oblasti – Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu (2016). Oba výpravné tisky patří k tomu nejlepšímu, co bylo o našem regionu v poslední době vydáno.

Robin Ambrož – Jan Navrátil – Štěpán Stanický – Václav Vodvářka, Lánská obora v proměnách času. Bezno, Česká marketingová 2018, 311 s. 

Poslední odpočinek Zdenky Mayerové

Příspěvek k životopisu spisovatele Jaroslava Marii

O křivoklátském hřbitově a místních pohřbených bylo už v minulosti leccos napsáno. Za každým jménem, rodinou či hrobem se skrývá lidský příběh. Na hřbitově si nelze nevšimnout poněkud záhadné černé urny, otlučené, zprohýbané, postavené volně na křivé podestě. Překvapí skutečnost, že je stará téměř osmdesát let, a přesto při tomto umístění a poškození přežila dodnes. Hrob patří rodině Fikarově a přikrývaly jej husté a vysoké túje. Teprve nedávno byl zčásti odkryt.

Je to už asi deset let, kdy mě pod tmavým porostem urna zaujala. Klekl jsem k ní a četl nápis: Zdenka Mayerová / roz. Fikarová / vdova po advokátu a spisovateli / * 1. VII. 1873 + 29. X. 1943. Napadla mě souvislost, o níž jsem dosud nevěděl: Určitě se jedná o manželku spisovatele Jaroslava Marii, který v letech 1900–1903 působil jako advokát na Křivoklátě, i když celý život pak prožil v Táboře nebo na svých zahraničních cestách. A další příběh byl na světě.

Hrob samotného Jaroslava Marii nenajdeme, zemřel totiž ve svých dvaasedmdesáti letech v táboře v Osvětimi, a to dne 3. listopadu 1942, nedlouho po svém zatčení a deportaci. Maria byl pseudonym, vlastním jménem se jmenoval Jaroslav Mayer. Narodil se v Rakovníku v rodině advokáta JUDr. Karla Mayera 24. února 1870.

Mayerova rodina byla spojená s Křivoklátem. Jaroslavův dědeček Antonín Mayer pocházel ze Švábska a celý život pracoval ve fürstenberských službách. Od roku 1826 vykonával funkci hutního a důlního ředitele v Novém Jáchymově a měl na starosti provoz místních železáren. Otec Karel působil v šedesátých letech 19. století na Křivoklátě jako státní notář a 4. května 1865 byl dokonce přijat za příslušníka křivoklátské obce. Těsně před Jaroslavovým narozením se rodina přestěhovala do Rakovníka. Budoucí právník a spisovatel měl dvě starší sestry a po něm se narodilo ještě osm dalších sourozenců. Karel Mayer nechal proto v těsném sousedství rakovnického děkanství a kostela sv. Bartoloměje, proti přilehlé zvonici, postavit velký prostorný patrový dům, zvaný dnes Mayerův (čp. 188/I).

Jaroslav Maria kolem roku 1892

Mladý a nadaný Jaroslav maturoval na gymnáziu v Praze v Truhlářské ulici. V roce 1893 byl na české univerzitě promován doktorem práv. Z doby vysokoškolských studií zanechal první konkrétní stopu svého kontaktu s Křivoklátem. Narazili jsme na ni nedávno při procházení rodinného fondu Sýkorů, majitelů známého hotelu v Křivoklátě. V lednu 1892 poslal dvaadvacetiletý Jaroslav Mayer svou fotografii Františku Sýkorovi s dojemným věnováním: Svému nejlepšímu příteli panu Františku Sýkorovi v upomínku na společně prožité doby veselé: smutně věnováno. Tento obraz podepisuji s tím vroucím přáním, aby přátelská páska mezi námi nikdy nebyla uvolněna, aniž se přetrhla.

Po promoci začal Jaroslav Mayer pracovat jako právní koncipient v advokátní kanceláři svého otce v Rakovníku, pak v Hradci Králové a nakonec v Praze. V této době se intimně sblížil se Zdenkou Fikarovou, dcerou advokáta JUDr. Karla Fikara. Oba se jistě znali už delší dobu. Dne 10. května 1896 se Jaroslav se Zdenkou vzali ve farním kostele sv. Jindřicha v Praze. Jejich sňatek byl zapsán také do křivoklátské matriky, kde měla nevěsta hlášené bydliště (čp. 15). Zjistíme odtud, že ženichovi šel za svědka MUDr. František Sýkora.

Rodina Karla Mayera měla k Fikarům rozhodně blízko. Fikarové byli český významný rod právníků, který pocházel ze Strakonic. Karel Fikar, otec Zdenky, promoval na doktora práv v roce 1862 a od roku 1866 plnil povinnou praxi právě u notáře Karla Mayera na Křivoklátě. Otcové obou snoubenců se tedy dlouho znali a je zřejmé, že rodiny i později udržovaly vzájemné styky. JUDr. Karel Fikar se oženil s Arnoštkou Kalinovou z Jäthensteinu, příbuznou známého rodu na Křivoklátsku. Měli spolu tři děti: Zdenku, Bohumilu a syna Karla. Rodina se pak stěhovala podle otcovy práce. Pobývala v Jičíně, v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou. V době Zdenčiny svatby už zakotvila na Křivoklátě. To potvrzuje i svatba mladší sestry Bohumily z února téhož roku (1896), kdy si v amalínském kostele vzala Jindřicha Balvína. Už v roce 1906 na Křivoklátě zemřela Zdenčina matka Arnoštka a o rok později mladší bratr Karel, strojní inženýr. Úmrtí otce bychom museli dohledat – na hrobě jeho jméno uvedeno není.

Jaroslav Maria patřil v meziválečném období k populárním dramatikům a prozaikům, byť jeho dramata moc úspěšná nebyla. Soustředil se tedy na romány. Psal pod vlivem dekadence a naturalismu a co do počtu děl byl velmi plodný. Kritizoval současný svět, na mušku si bral poměry za první republiky, z níž nebyl nadšený, a myšlením se vracel k 19. století. Bohužel ve své době byl už spíše epigonem těchto uměleckých směrů.

Mariova díla jsou smyslná, erotická, fyzicky i duševně drsná, plná konfliktů a záhuby. Vyžíval se v kontrastech těla a duše, lásky a smrti, v degradaci člověčenství, v determinaci přírodou, v deziluzi a v úpadku člověka. Jeho romány rozkrývají společnost a zabývají se morálním rozvratem. V každé lidské bytosti panuje zlo, které vyjde napovrch. Mariovo dílo je ovlivněno právnickým povoláním, bezpočtem sporů a případů, které musel ve své kanceláři řešit. Neúprosná, nelidská, odosobněná mechanika justice a práva v lecčems připomíná Franze Kafku. Tematika politikaření, stranictví, korupce, problémy justice, neprůhledné financování – to vše z Jaroslava Marie dělá autora veskrze aktuálního.

Maria se inspiroval Richardem Wagnerem, Henrykem Ibsenem, přátelil se s dekadenty kolem Jiřího Karáska ze Lvovic a časopisu Moderní revue, stýkal se se známou malířkou a intelektuálkou Zdenkou Braunerovou. Miloval Itálii, kam se svou manželkou (často i sám) pravidelně jezdil, a samozřejmě obdivoval renesanci. Na cestách jej někdy doprovázela i přítelkyně Braunerová.

Jaroslav Maria v pozdním věku

Za okupace patřil Maria k přední české inteligenci, tehdy hlídané a sledované. Ve své táborské advokátní kanceláři zaměstnával koncipienta, který byl za heydrichiády zatčen a nakonec zastřelen. Mariovo uvěznění snad s tím souviselo, i když příčina není zcela známa. Do politiky ani odboje se nepletl. Zatčen byl 20. 6. 1942 a postupně vězněn v Táboře, v Praze a v Terezíně. Kolem 5. září jej nacházíme v Osvětimi. Ve vysokém věku se zde brzy nakazil tyfem a už 3. listopadu zemřel.

Jaroslav a Zdenka Mayerovi byli bezdětní, jejich příbuzenstvo však bylo široké. Mariův synovec Jiří Mayer, taktéž právník a spisovatel, bezprostředně po válce zmínil osudy své tety Zdenky po zatčení jejího manžela: Štvaná manželka, teta Zdenka, prchá do Prahy, aby tu nalezla útočiště u příbuzných na Smíchově. […] A pak ticho, hluboké, bolestné a beznadějné, marné pokusy tety Zdenky o vyproštění a konečná únava, resignace a jakýsi druh otupění. Svého muže přežila o rok. Její urna byla postavena na hrob rodičů a bratra na Křivoklátě. Urna dnes sešlá a otlučená, vystavená nepřízni osudu, jako byl závěr života obou manželů. Přesto přežila do současnosti.

***

V době napsání tohoto článku vyšly paměti z pozůstalosti Jaroslava Marii, nazvané prostě (vyd. Academia, 2020). Autor je psal na konci svého života. Zabývá se v nich především svým vnitřním intelektuálním světem, vyznává se z lásky k Itálii, k hudbě, k literatuře, neopomenul ani své právnické povolání. Rodině se věnuje méně a možná překvapivě minimum prostoru dostala v Mariově vlastním životopise jeho manželka Zdenka. Z toho mála, co o ní Maria napsal, i z toho množství, co neuvedl, si můžeme představit tichou věrnou ženu, pečující láskyplně o zázemí dravého individualisty s bohatým rozbouřeným nitrem a s četnými zájmy. To se ovšem jen domníváme. Zdenka jako by se v Mariově vnitřním světě rozplynula…