Královské klenoty ze Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech

Před více než rokem prolétla zpráva o mimořádném nálezu zlatých klenotů nedaleko Mšece, pocházejících z doby rozpadu Západořímské říše. Jednalo se víceméně o náhodný objev detektorářů, kteří spolupracují z rakovnickým Muzeem TGM. Můžeme říci, že naštěstí, ale spíše se jedná o výsledek příkladné činnosti archeologů muzea, neboť právě oni rozvinuli systematickou spolupráci s amatérskými zájemci o tento obor. Tím se výjimečný nález dostal okamžitě tam, kam patří – do odborné instituce, jež zajistila nejen záchranu těchto cenných památek, ale iniciovala jejich výzkum na mezinárodní úrovni. Výsledkem je špičková interpretace s rozsáhlým kontextem.

Rakovnické muzeum se už v minulosti dokázalo úspěšně zaměřit na hodnotná regionální témata s přesahem do českých a celoevropských dějin. Důležité je, že výsledky vždy dokázalo dovést do podoby zajímavých publikací, a tím je natrvalo poskytnout veřejnosti. Na mysli mám například interpretaci keltského osídlení v oblasti Mšeckých Žehrovic, jemuž vévodí známá opuková skulptura (Příběh nejkrásnější keltské hlavy, 2011), nebo výzkum bojiště z roku 1620 mezi Rakovníkem, Olešnou a Lišany, kde se odehrála nejznámější předehra Bílé hory (Bitva u Rakovníka 1620, 1. vyd. 2011). A nebylo by to muzeum, kdyby získané poznatky nezhodnotilo i povedenými výstavami, expozicemi, přednáškovými cykly, workshopy nebo exkurzemi v terénu.

Vedle dalších témat, která muzeum prezentuje, lze směle říci, že klenoty z oblasti Mšece představují zatím vrchol tohoto úsilí. Stojí za ním především archeoložka muzea Mgr. Kateřina Blažková, zásadní iniciátor všech těchto zajímavých výstupů. Knížka prozrazuje zkušeného vědeckého pracovníka, organizátora a editora. Výsledek budí o to větší respekt, že zdařilá odborná publikace se zrodila v regionálním muzeu a také tým místní rakovnické firmy Lokša PrePress, vedený neméně zkušenou Pavlou Zimmermannovou, ji obdařil nápaditou grafikou.

Z celého svazku vyzařuje náročná mezioborová spolupráce. Jedná se vlastně o soubor textů nejrůznějších českých i evropských odborníků, kteří se vyjadřují k jednotlivým aspektům zlatého pokladu. Texty jsou řazeny tak, aby sledovaly příběh, cestu zlatých šperků od jejich pravděpodobného vzniku až k místu nálezu a dále do jednotlivých laboratoří a výzkumných pracovišť až na výstavu do rakovnického muzea. Cestu, která je plná otazníků a věčně hledaných odpovědí.

Zlatý prsten a rozlomená přezka opasku, nalezené v červenci 2020, byly vyrobeny ve druhé polovině 5. století v některé z předních dílen tehdy hroutícího se římského světa. Snad Ravenna nebo Konstantinopol? Jsme na počátku vznikající merovejské Franské říše, v době krále Childericha I. (vládl v letech 463–481/2), otce známějšího krále Chlodvíka. Dataci umožnilo nemalé množství srovnávacího materiálu, včetně zdokumentované Childerichovy hrobové výbavy. Ryzí zlaté šperky jsou vyrobeny jedinečnou a velmi náročnou technikou a kromě jiného obsahují červené české granáty, pyropy, jež se v tehdejší šperkařské práci často uplatňovaly.

Jak se tyto předměty ocitly ve studené střední Evropě, která stála mimo antický svět? Kdo je k nám dovezl? Byl to významný velmož, který naše území navštívil, nebo prostí lupiči, kteří šperky poškodili a náhodně zakopali? Nebo kombinace obojího? Prezentovaná kniha se na podobné otázky pokouší poctivě odpovědět. Výsledek může být v mnohém překvapivý.

Uvedené klenoty do jisté míry doplnil další nález z dubna 2021. Tentokrát jde o předmět severského starogermánského původu, nalezený těmi samými detektoráři poblíž Řevničova: pozlacený stříbrný závěs koňské ohlávky ze 6. století. Závěs opět musel zdobit koně patřícího významné elitní osobě, která místem projížděla. Jak zlatou přezku, tak pozlacenou ohlávku přitom pojí motivy dravých ptáků.

Oba nálezy staví naše země do širokých souvislostí tehdejší rozbouřené Evropy, spojených s rozkladem Říma, stěhováním národů a zrodem evropského Západu. V nálezech vidíme vlivy východní, v pozlacené ohlávce severské. Česká kotlina se jeví jako významná mezinárodní křižovatka obchodu, kudy projížděli kupci i elita s drahým zbožím, a to sto až dvě stě let před franským kupcem Sámem. Ten přišel ze západního merovejského světa a navštívil naše území z důvodu obchodu. Dostává se do kontaktu s významnou Avarskou říší, která měla kořeny na Východě, a přijíždí přes území někdejších germánských říší Alamanů a Langobardů. Co zde kupec Sámo nakupoval? Nabídka mohla být široká: Z východu a severu to mohli být otroci, kožešiny či jantar. Mohlo se jednat i o české granáty. Jak uvedl jeden z autorů a editorů publikace profesor Petr Charvát: České země (…) již tehdy hrály roli místa setkávání, a to i na velké vzdálenosti.

Bezmála třicet autorů, kteří knihu napsali, vzneslo závažných otázek obrovskou řadu. Najdeme tu vedle českých odborníků autory z Francie, Švédska, Německa, Slovenska, Polska nebo Maďarska. Velké množství mezinárodních institucí poskytlo obrazový materiál, fotografie, kresby, různé rekonstrukce, vizualizace a 3D modely. Šest odborníků zajistilo překlady a další editoři jazykové korektury. Je tedy nasnadě, že kniha vyšla jak v české, tak v anglické jazykové verzi. Většinu tvůrců knihy pak měla veřejnost možnost spatřit na slavnostním křtu v Muzeu TGM v Rakovníku dne 27. dubna 2023, a to přímo v prostorách bohatě zpracované tematické výstavy za přítomnosti originálů všech uvedených klenotů.

Dovolím-li si osobní vzpomínku, pak se musím vrátit o třicet let zpátky, na podzim roku 1993, kdy nám uvedený profesor Charvát přednášel nejranější dějiny a už tehdy se zmínil o českých červených granátech, které se v době Franské říše šířily po Evropě. K tématu se vracel i ve svých pozdějších pracích a mšecký poklad potvrdil jeho postřehy. Pokud se k nám klenoty dostaly s neznámým velmožem, pohybovala se tato elitní osoba poblíž dnešní silnice Slaný – Řevničov? Vázala se někdejší cesta na významné hradiště, tedy centrum v uvedené lokalitě? Profesora Charváta dlouhodobě přitahuje vrch Rubín u Podbořan, archeology rakovnického muzea zase hradiště Dřevíč u Kozojed na severu Rakovnicka. Šlo by takovou lokalitu ztotožnit se známým Sámovým Vogastisburgem?

Publikaci lze vážným zájemcům jen doporučit. Pozorný čtenář a poučený zájemce o nejranější dějiny Evropy si při náročné četbě přijde na své. Kniha se nečte snadno a je třeba se jí prokousat -poznání nastíněné problematiky však stojí za to. Vedle krásné výbavy a grafické podoby zajisté přitáhne i hyperbolizovaný název, podpořený vyřčenou tezí na zmíněném křtu, že mšecký poklad můžeme v českém měřítku zařadit co do významu a historické hodnoty na třetí místo za korunovační klenoty a relikviář svatého Maura.

Kateřina Blažková – Jaroslav Jiřík – Jana Bezáková (eds.): Královské klenoty ze Mšece a Řevničova. Unikátní nálezy z období stěhování národů ze středních Čech. Rakovník, Muzeum TGM Rakovník 2023, 255 s. 

Klenák v Myší díře

Nedávno se obec Lány dočkala repliky slavné Lánské brány, jejíž originál byl zbořen v dubnu 1959. Dnes už je znám pouze z fotografií. Druhá oborní brána stála při silnici na Křivoklát, v místech dnešní odbočky na ekologickou skládku. Nazývala se Vašírovská lísa a zbořena byla v červenci 1958 (lísa je označení pro vrata nebo původně pro desku z proutí, dílec plotu či hrazení). Třetí obdobná stavba dosud stojí. Je ovšem ponořena hluboko v údolí Klíčavy, v temném dolíku, nazývaném příznačně Myší díra. Tato jediná dochovaná oborní brána prochází letos (psáno r. 2021) zaslouženou renovací. Zajištěn je i přilehlý kamenný most přes Klíčavu, zčásti již bohužel zborcený.

Brána v Myší díře (stav před rekonstrukcí)

Všechny tři brány, zbudované z opuky, vypadaly obdobně, nebyly však identické. Vašírovská lísa byla jistě nejmohutnější, jak poznáme také z fotografií. Kameník, který stavěl repliku Lánské brány, musel vzít zavděk líse v Myší díře, podle níž postupoval. Na průčelí každé ze tří bran se vyjímaly shodné prvky: Při vjezdu do obory vítal projíždějícího červený klenák – kámen zasazený do čela klenby. Při výjezdu z obory se s cestujícím loučila litinová jelení hlava s parožím.

Záhada klenáku

Tento kámen nás zaujal nejvíce. Jde o plochý kvádr z červeného vápence. Lísa v Myší díře má klenák hladký, bez jakékoliv výzdoby nebo nápisu kromě lemování. Není to jediný kámen z místních bran, který se dochoval. V Novém Strašecí byl donedávna uložený obdobný kvádr, ovšem s vytesanou korunkou a gotickým písmenem. Po zboření Lánské brány v roce 1959 byl předán do tamního muzea. Mimo jiné nás o tom zpravuje lánská obecní kronika:

Zboření bylo provedeno dne 8. dubna zaměstnanci Lesní správy. Tak zmizela Lánská brána jako před rokem její sestra Vašírovská lísa. Při bourání byl nalezen kámen se znakem Valdštejnů, který byl nabídnut muzeu v N. Strašecí.

Vlastivědní zájemci příliš nevěděli, co s vytesaným nápisem počít. Korunka vypadala honosně a složitý grafém se tvářil jako dvojité W. Kámen tak byl přisouzen rodu Valdštejnů, kteří drželi Křivoklátsko na přelomu 17. a 18. století. O správnosti tohoto úsudku lze pochybovat už jen z toho z důvodu, že brány jsou o hodně mladší a kamennou oborní zeď stavěli až později Fürstenbergové. Je však kámen původní?

Replika klenáku na současné Lánské bráně

Omyl s valdštejnským klenákem obdivuhodně zakořenil a pronikl i do odborné literatury. Známá a jinak zdařilá knížka Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu (2016) kámen popisuje: Valdštejnský znak z červeného vápence byl vyňat při bourání Lánské oborní brány, do které byl zřejmě přenesen ze starší stavby. O klenáku v Myší díře publikace uvádí, že je bez jakéhokoliv znaku. Mnoho na tomto popisu nezměnila ani další knížka Lánská obora (2018), odkud vyčteme obdobné informace.

Že by se jednalo o starší artefakt z valdštejnské éry, který pochází z jiné stavby a byl druhotně do lísy zazděn, není pravděpodobné. Z dochovaných fotografií snadno zjistíme, že podobný kámen měly všechny tři brány. Je tedy zřejmé, že klenáky byly pro uvedené zděné lísy účelově vyrobeny. Připomeňme ještě, že ne všichni autoři uvedených kolektivních publikací se se svým výkladem spokojili. Uvědomovali si, že valdštejnský původ klenáku přebírají z tradovaných názorů. Zamýšleli se i nad zaoblením spodní části klenáku v Myší díře, které se ne zcela shoduje s rádiem klenby. Je však otázka, zda kamenické dílny tuto skutečnost řešily precizně a zda lze v tomto hledat problém takové váhy, abychom uvažovali o jiném původu klenáku. Jeho úloha nebyla konstrukční, ale jistě dekorativní nebo přesněji reprezentativní.

Jak vyřešíme valdštejnskou dobu? Co je to za kámen a co znamenají vytesané symboly? Proč jejich vyobrazení v Myší díře chybí? Všechny uvedené otázky začaly být aktuální právě díky stavbě repliky Lánské brány.

Klenák v Myší díře (stav před rekonstrukcí brány)

Hledání odpovědí

U symbolů je třeba začít. První vysvětlení odhalíme rychle. Korunka s křížkem jednoznačně ukazuje na knížecí titul. Ten ale Valdštejnové neměli, naopak se s ním honosili Fürstenbergové. Takže přichází druhá otázka: Je gotické W skutečně W? A odkazuje na Valdštejny? Všechny brány vznikaly zhruba kolem roku 1860. Tehdy byly tesány i klenáky s fürstenberskou knížecí korunkou a s iniciálou majitele panství (vlastně už velkostatku) Maxmiliána Egona I. z Fürstenbergu. Nejedná se tedy o W, ale o novogotickou podobu písmene M. Proč však tyto symboly v Myší díře nejsou?

Nelze si představit, že by se na bráně opomenul knížecí znak s iniciálou majitele dominia, když už se tam kámen zazdil. Ale nějakým způsobem vše záhadně zmizelo. Kam? Tady pomohl jednoduchý digitální fotoaparát. Stačilo si stoupnout na špičky, aparát zvednout do výše a co nejvíce jej přiblížit ke kameni. Několik cvaknutí spouští a následné podrobné prohlédnutí ostrých snímků v počítači přišlo věci na kloub.

Na monitoru se ukáže plocha červeného kamene, jehož povrch má určitou viditelnou strukturu. Ta není všude stejná – v podstatě je dvojí. Druhá struktura vytváří dojem obrazců, které jsou zvýrazněny lehce porostlým lišejníkem. Srovnáme-li oba kameny, v Myší díře a klenák z původní Lánské brány, lze obrazce snadno identifikovat – jedná se o obrys knížecí korunky a gotického písmene M.

Nasnadě je skutečnost, že také klenák v Myší díře nesl shodné vyobrazení jako kámen z Lánské brány. Jenže jej někdo v minulosti osekal a původní reliéf zahladil. Nejednalo se o žádný vandalismus, ale o zručnou kamenickou práci, která musela být objednána u odborníka. Tento postup odstranění nepohodlného symbolu je jednodušší než těžký kámen vyjmout, otočit a zazdít znovu – také o tom někteří autoři uvažovali. Zčásti byl totiž tento úkon proveden na Lánské bráně. Tam prý byl klenák vyjmut a zazděn někam do těla lísy níže. Při stržení brány tak nespadl dolů, nerozbil se a mohl se dostat do strašeckého muzea. Jsme však u další nesrovnalosti. Některé fotografie Lánské brány dokládají, že kámen byl z klenby skutečně vyndán. Na jeho místě je prázdná prohlubeň. Z jedné fotografie pořízené při demolici v dubnu 1959 však vysvítá, že klenák zůstal na svém původním místě. Pokud snímek nějakým způsobem neklame. Až jde z toho hlava kolem.

Klenák z Vašírovské lísy štěstí neměl. Při demolici brány v roce 1958 zmizel. Fotografie této stavby jsou z větší dálky a klenák je na nich nečitelný. Vidíme, že tam je, ale zda jsou na něm symboly, nebo zda jsou osekané, nelze rozluštit. Je však pravděpodobné, že kámen mohl být osekán ve stejné době a ze stejného důvodu jako ten v Myší díře. Proto zůstal nahoře v klenbě a při demolici se snadno zničil. Důkaz pro to ale není.

Vašírovská lísa s klenákem (stav před demolicí)

Fürstenberské znaky byly záměrně odstraněny s nejvyšší pravděpodobností ze všech tří bran. Mohlo se tak stát ve 20. letech 20. století, když byl Lánský zámek a později celý křivoklátský velkostatek prodán státu. Na zámku se usídlil prezident T. G. Masaryk a ten neměl šlechtické symboly v lásce. Nemusel k odstranění fürstenberských znaků dát pokyn, ale personál mohl být více aktivní, jak to mají úředníci v nátuře. Skutečnost se už asi nikdy nedozvíme.

Všechny tři červené klenáky máme s odlišnými osudy v pomyslné řadě. Jeden je dochovaný v úplnosti a v původní podobě, druhý je otesaný a třetí se nejspíše rozbil při bourání Vašírovské lísy. Ten úplný se stal předlohou pro repliku umístěnou na současné Lánské bráně, odkud také pocházel originál. V Novém Strašecí však kamenný kvádr už nenajdeme. Před časem byl přemístěn do Muzea TGM v Lánech, kam asi spíše patří.

Příběhy jsou na světě a mají další kapitoly. Osudy zmíněných jeleních hlav, samotných bran nebo oborní zdi představují zajímavá témata. Například pátrání po původním paroží z Myší díry se stalo dalším dobrodružstvím se šťastným koncem, o který se zasloužili badatelé Robin Ambrož a Václav Vodvářka. Pozoruhodné jsou také nálezy dobových stavebních plánů oborních lís, kde jsou zakresleny projekty reprezentativních novogotických bran. Ty se nakonec realizovaly v mnohem skromnější podobě. Jedno však mají tyto výkresy a jejich zjednodušené realizace společné: Nad obloukem klenby se vždy pyšní červený klenák s gotickým písmenem M a s knížecí korunkou.

Původní Lánská brána před demolicí. Klenák zde zjevně chybí

Lžikundera Jana Nováka

Monumentální biografii s jednoznačným názvem (Kundera) a méně jednoznačným podnázvem (Český život a doba – myšleno české období Milana Kundery a tehdejší doba v Československu) nelze přejít bez mlčení. Kniha je mimořádně čtivá, její obrovský rozsah zpříjemňuje pestrá a promyšlená kompozice, složená z velkého množství kratších, různě tematicky zamřených kapitol. Ty víceméně sledují Kunderův život chronologicky, ale v širokých souvislostech a s mnohými odbočkami. Díky tomu vnímá čtenář určitý Novákův vhled do složitého období Kunderova dospívání a mládí až do roku 1975, kdy v poločase svého života opustil naše země a přesídlil do Francie.

Jan Novák se přitom zaměřuje na Kunderovo dílo, v němž hledá autobiografické prvky, přímé inspirace Kunderovým vlastním životem. Snaží se uchopit Kunderovu osobnost, solitérní a složitou, hledá v něm intelektuálního povýšence, slabocha, mystifikátora, lháře, nehrdinu a váhavce (nadužívá přitom slovo kunktátor, oblíbený termín Kunderova přítele, známého psychologa Ivo Pondělíčka). Vyzdvihuje jeho roli syna prominentního komunistického funkcionáře a hudebního znalce Ludvíka Kundery. Komunistická minulost i hudba hrají v Milanově díle důležitou úlohu. Novák si libuje v Kunderových sexuálních avantýrách, v jeho pojetí sexu jako prostředku manipulace bez citového vztahu. Kreslí tak odraz spisovatelova osobního života v jeho vlastním uměleckém zpracování. Kundera toto vždy odmítal.

Ale to vše se čtenář z knihy dozví sám. Novák se do psaní položil celou svou vahou, nenechává čtenáře na pochybách, že ho téma pohltilo a že se mu zcela oddal. Jaké to je téma? Kunderova osobnost a jeho dílo? Kunderovo české období? Při četbě textu jsem se neustále utvrzoval v pocitu, že Novák nemá Kunderu rád, že se mu snaží dostat na kobylku, usvědčit ho ze špatných vlastností, z nízkosti, malosti a zbabělosti, že chce za každou cenu rozbít monumentalitu jeho díla i jeho samého. Že více než Kundera ho zaujalo Kunderovo skrývání, tajnůstkářství, přísné hlídání a škrtání vlastní minulosti. Že takové téma je více senzační a čtenářsky přitažlivé. A že si podle autora za vše může Kundera sám. Více než životu a dílu spisovatele se Novák oddal vlastní vizi odhalování Kunderova sebeutajení.

Přínosné jsou Novákovy rozhovory s osobnostmi, s nimiž se Kundera v padesátých až sedmdesátých letech nejvíce stýkal. Jde o generaci devadesátníků, která nedávno odešla nebo je dnes na odchodu. Novák ji vyslechl na poslední chvíli: zmíněného Ivo Pondělíčka, herce Luďka Munzara, manželku Kunderova někdejšího přítele, spisovatele Jana Trefulky, a mnohé další. Novák také sehnal některé Kunderovy žáky, bývalé posluchače pražské DAMU. Zcela propadl hledání ve spisech vedených Státní bezpečností, odkud až nekriticky přebírá informace z Kunderova osobního a intimního života. Zde bych byl více opatrný.

Méně užitečné jsou kompilační kapitoly, sice potřebné do kontextu, ale jaksi kontrastně naskládané okolo Kunderovy osobnosti, aby doložily její problematičnost. Ať už jde o výklad Kunderova udání Miroslava Dvořáčka (doplněný Dvořáčkovým životopisem) nebo sestavená biografická kapitola básníka s tragickým osudem Jana Zahradníčka, která má poněkud účelově ukázat na opak fajnového mládí angažovaného komunisty Milana Kundery. U mě to moc nezafungovalo, podobně jako zbytečné tvrzení o lepším vzdělání a vyšších hodnotách Bohumila Hrabala. Nerad srovnávám těžko srovnatelné a snižování intelektuálního přínosu Milana Kundery mi připadalo jako Novákova marná snaha dostat čtenáře tam, kde by jej chtěl mít.

Jan Novák je rozhodně svůj, individualista s utkvělým viděním Čechoameričana, který nahlíží malý český svět nejenom zvenku, ale přímo očima emigranta. V době vlastního dospívání odešel s rodiči z komunistického Československa a s úspěchem se protloukal za Velkou louží. Podobně jako Josef Škvorecký… Kunderovi naopak podle Nováka pomohla jeho elitářská minulost a vlastní zbabělost. Odchod ze země vlastně nechtěl, bál se ho a byl mu tak nějak vnucený. Poddajně spolupracoval se Státní bezpečností, kterou vodil za nos opět ze zbabělosti a z potřeby vyhýbat se problémům.

Nováka irituje i Kunderova opatrnost a nehrdinství na konci šedesátých let a v době Pražského jara. Viní ho ze slabošství, ze zbytečného propadnutí iluzi demokratického socialismu, z falešné obhajoby socialistického experimentu a staví ho do kontrastu tentokrát s Václavem Havlem, s nímž se po srpnové invazi názorově střetl. Je nutné Kunderu takto usvědčovat z levicového vidění světa? Je nutné v jeho společenských a politických názorech hledat vždy prospěchářství, úhybné manévry, mystifikace, zbabělost a určitou nízkost? Kdo smyje z nás dobu, v níž jsme vyrůstali a která nás formovala?

Milan Kundera není individualista, tak jak by si jej Novák představoval. Není takový, jakým by jej chtěl mít. Tím je pro něj nízký. Určitý výraz Kunderovy ubohosti zakončuje autor závěrečným popisem setkání s Kunderou samotným na jedné z pařížských ulic. Dezorientovaného a zjevně senilního starce, řízeného manželkou, nemá smysl ani osobně kontaktovat. Ponížení Kundery se tak jeví jako dokonalé. Rozporuplný a odhalený spisovatel je perem Jana Nováka dokreslený jako lidská troska, která finišuje svůj trapný život. Je to škoda.

Novákovu biografii Milana Kundery lze označit jako kontroverzní. Provokuje Kunderovy čtenáře a snad chce provokovat i českou společnost. Práce není příliš nadčasová ani vědecky uchopená, spíše ji vnímám jako publicistický diletantismus. Jde však o příspěvek pozoruhodný, zakotvený v čase a v konkrétním vidění, který stojí za to přečíst a rozmýšlet nejen o Kunderovi, ale i o Janu Novákovi. Ten naznačuje, že bude mít zájem na pokračování věnovaném druhému Kunderovu poločasu. Ve Francii se chystá sbírat další materiál. Bez špetky ironie se těším na další strhující a provokativní četbu, o níž budu možná falešně přemýšlet.

Jan Novák: Kundera. Český život a doba. Praha, Argo–Paseka 2020, 896 s.

 

Malé přemítání o knize Jan Žižka

Netroufám si kvalifikovaně hodnotit tak mimořádné dílo od mimořádného autora. K Žižkovi Petra Čorneje mám spíše osobní vztah. Autor je nejen vynikající historik, interpret a stylista, ale i pozoruhodná osobnost, která dovede zaujmout, ba strhnout. Pro mě to je navíc můj učitel z fakulty z doby, kdy zakládal katedru dějepisu. K Petru Čornejovi jsem chodil na přednášky z vrcholného a pozdního středověku a na seminář s názvem Jan Žižka. To se psala polovina devadesátých let a první přednášky a semináře nově vzniklé katedry nepostrádaly nadšení a opravdové zaujetí tehdy mladých školitelů. Tak to bylo i s tématem o Janu Žižkovi.

Věděl jsem, že Petr Čornej považuje Žižku jaksi za svého, čímž se ostatně sám netají (Splnil jsem úkol, k němuž mě předurčily sudičky). Velká postava českých dějin se ocitla v pozici Čornejova životního vyzývatele, i když má už své významné zpracovatele: W. W. Tomka, Františka Šmahela a především Josefa Pekaře, jehož je Čornej také nemalým obdivovatelem. Petra Čorneje jsem po dokončení studií sledoval víceméně na dálku. Ač jsem o jeho pozdějších pracích věděl, Žižka prosakoval spíše do dílčích textů. Zásadní dílo jsem hledal marně. V podvědomí jsem Žižku začal považovat za Čornejovo ztracené téma. Byl to můj hluboký omyl.

Vydání Jana Žižky a posléze nejvyšší místo v literárním ocenění Magnesia Litera za rok 2020 byly pro mě překvapením i sentimentálním zážitkem. Několik týdnů strávených nad četbou tak pozoruhodné knihy znamenalo nejen sestoupení do hlubin počátků husitské revoluce, ale také návrat do časů Čornejova semináře v devadesátých letech. Živě jsem si vybavoval historikovy interpretace, vzpomínal na jeho vzletné pohledy, častá zvolání s typickou osobitou dikcí a gesty, na pádné závěry, souvislosti a na exkurze do terénu vedené po Žižkových stopách. I po stopách glorifikovaného Josefa Pekaře. Vyhledával jsem v knize odpovědi na otázky, které Čornej nedovedl tehdy na semináři zodpovědět, jako například přesnější uchopení Žižkovy účasti v bitvě u Grünwaldu nebo vyrovnání se s tématem, které mi Petr Čornej zadal jako seminární práci: Zavinil Žižka smrt Jana Želivského? Velkého historika jsem tenkrát příliš neuspokojil (Práci jste zpracoval obstojně, ale gordický uzel jste nerozetnul), i když zápočet jsem dostal.

Četba Jana Žižky vyžaduje přípravu. Přirozeně se předpokládá, že čtenář má určité znalosti z oboru a že umí odborné historické práce číst. Těch 759 stran textu (včetně poznámkového aparátu) musí nejen poctivě absolvovat, ale měl by si z nich i něco odnést. Autor pečlivě volil informace, aby kniha nebyla přehlcena fakty, měla spád, nenudila a držela jasný tvar. Petr Čornej opět dokázal své vynikající stylistické dovednosti a zkušenosti, když čtenáře noblesně provádí velkým dramatem. Nejedná se však o četbu vůbec snadnou.

I když vnímáme Pekařovy stopy, především ve snaze po širokém kontextu a v interpretaci založené na hlubokých znalostech sledované doby, také Čornej zaujme poctivou prací s prameny a originálním domýšlením souvislostí, tak jak je u středověku s omezenou pramennou základnou obvyklé, ale také nejvíce náročné. Je to umění možného a z toho limitovaného množství zpráv, známých navíc hlavně ze závěru Žižkova života, dokázal Petr Čornej vykouzlit plastický obraz osobnosti zahalené jinak hustou mlhou. Překvapí precizní konstrukce Žižkových počátků, jeho vstup do pramenů jako jihočeského zemana, posléze loupežníka, válečníka přesahujícího svými zkušenostmi naše hranice a po generálním pardonu i důležitého služebníka krále Václava IV.

Líbí se mi Čornejův pokus o pronikání do Žižkovy psychiky, o uchopení jeho určitě rozporuplné, byť přímé osobnosti drsného vojáka. Co mi v knize chybí, je rozkrytí Žižkova druhého života, což bývá úkol neméně náročný než rozkrývání života prvního. I když četné souvislosti s dosavadními interpretacemi a mýty z textu průběžně prosakují. Právě Petr Čornej, který je znalec našeho historického myšlení a evropské historiografie a který do detailu ovládá minulé interpretace svých předchůdců, by měl toto následné B podat systematicky. Třeba na jiném místě.

Například jsem nepochopil Čornejovu touhu vyrovnat se s Vávrovým  filmovým podáním bitvy u Sudoměře, přičemž v případě bitvy na Vítkově  padne o filmovém zpracování jen marginální zmínka (kniha vyšla v době 600. výročí obou událostí). Je to jistě detail, ovšem právě kdo jiný než Žižka je v českém vědomí zakotven skrze balast druhého života. Vzpomněl jsem si na Čornejovu černou kabelu, s níž s imagem vědce a oblíbeného učitele chodil po fakultě a kde měl videokazety s Vávrovou trilogií…

Jako žák, který svého profesora nikdy nedostihne, jsem s nadšením četl i doslov ke knize. Petr Čornej v něm mimo jiné hovoří o svobodě historikovy práce v dnešní vyprahlé a poblázněné době. Mluví o štěstí, že se k Žižkově biografii dostal až v důchodovém věku, kdy není závislý na formalitách vědeckého života. Na grantech, termínech, úkolech… Tato poznámka mě hodně oslovila. (Starobní důchodce se ale těší svobodě a „dobové tance“ ho nemusí trápit. Nežene se za tituly, za posty, ani za body, ryze formálně hodnotícími odvedený badatelský výkon…)

Držím Petrovi palce, aby měl chuť do dalších interpretací a skvělých knih. S Janem Žižkou může být spokojen. Vzpomněl jsem si ještě, že v roce 1995 na exkurzi vedené do Burgundska diskutoval v Basileji s Petrem Charvátem o vizuální podobě Prokopa Holého…

Petr Čornej: Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka. Praha, Paseka 2020, 856 s.

 

Křivoklát a morová epidemie v roce 1380

Nebezpečí epidemií v našich zemích se stalo aktuální během kolonizace ve vrcholném středověku, kdy vzrostla populace a hromadně se zakládala sídla s vyšší hustotou obyvatel. Jedna z pohrom provázená hladem a morem proběhla na přelomu let 1281-1282 po bitvě na Moravském poli, za správcovství Oty Braniborského. Zlom v celé Evropě nastal v polovině 14. století, kdy se procesy související s kolonizací a všeobecným růstem dostaly za zenit a svět upadal do všeobecné krize. Jejím znakem se stala „černá smrt“, pravý mor, zavlečený obchodníky z Východu do Středomoří a poté dále do Evropy.

Našim zemím se první vlna moru vyhnula, dopady však měla už vlna druhá od závěru padesátých let 14. století. Byť tuto dobu máme spojenou s idealizovaným Karlem IV., Evropa se tehdy zmítala v problémech. V roce 1357 zaznamenáme epidemii na Žatecku a v Praze, o rok později na celém našem území. Naplno udeřila černá smrt na české země v roce 1380. Výzkum historika Eduarda Maura doložil silné dopady této vlny na Rakovnicku a Slánsku, konkrétní zprávy o katastrofě získal z Manětína nebo z Teplé.

Šíření moru v Evropě v polovině 14. století

O přesných demografických a statistických údajích můžeme pro tuto dobu pouze snít. Pohybujeme se víceméně na poli odhadů a pravděpodobností. Velkou úlohu zde sehrávají církevní prameny, které už tehdy evidovaly počty farářů v jednotlivých děkanátech, tedy v církevních správních oblastech. Do našeho regionu zasahoval děkanát slánský a rakovnický. Tím prvním se zabývala Jana Kindlová, která sledovala úmrtí farářů v letech 1354–1430 v konfirmačních a erekčních knihách. Zatímco od roku 1354 běžně v rámci děkanátu umírali 0–2 faráři ročně, v roce 1358 jich zemřelo pět a v roce 1380 dokonce osm, což je vůbec nejvyšší počet za toto zkoumané období. Mor postihl hlavně tehdejší Slánsko: v roce 1380 zemřeli faráři v Dřínově, ve Smečně, ve Vinařicích, v Knovízi, ve Strašecí nebo na Stochově. Přesnější údaje máme z Prahy, například v jednom dni roku 1381 tam zemřelo přes tisíc osob.

Z církevních pramenů můžeme interpretovat i situaci na Křivoklátsku, které ve 14. století náleželo k děkanátu rakovnickému. Tím se ve své diplomové práci zabýval Ondrej Mandzák, ovšem okolnosti úmrtí farářů nezkoumal. Také on využil předhusitské evidenční prameny církevní provenience, tedy konfirmační a erekční knihy, dochované od padesátých let 14. století, a sestavil alespoň posloupnosti jednotlivých plebánů. Nechceme se tu zabývat celým děkanátem, zajímají nás lokality, které ve sledovaném období obklopovaly samotný Křivoklát. Nejbližší farní kostel se nacházel v Městečku. Další blízká farní centra najdeme v Nezabudicích, v Panoším Újezdě, ve Hvozdě, ve Skryjích nebo ve Zbečně.

Ve Hvozdě nepochodíme, kolem roku 1380 zde už delší dobu seděl kněz Jan, který odtud odešel po roce 1382. Zajímavější bude Městečko. Jako prvního kněze tam doložíme jakéhosi Čanibora, jenž v prosinci 1354 zemřel. Důležitý pro nás bude Mikuláš z Hostivic. Ten v Městečku sloužil v letech 1363 až 1380 a zemřel před 16. květnem posledně uvedeného roku. Podobně na tom jsme v Nezabudicích, kde po dlouhé službě (od roku 1364) odešel z tohoto světa farář Prokop z Lubné, a to před 30. červencem 1380. V Panoším Újezdě se smrt faráře neprokázala, v letech 1369–1392 tam sloužil Martin Aleš z Vidhostic. Ve Skryjích doložíme úmrtí farářů k letům 1375 (Benedikt) a 1378 (Václav z Benčic). Dalším knězem byl Zdislav ze Sebečic, který odešel až po roce 1382. Ve Zbečně nám chybí prameny. Po roce 1372 tam sloužil kněz Wolkmar, ale kdy a jak skončil ani kdo jej vystřídal, nevíme.

Z uvedených zpráv vyplývá skutečnost, že v roce 1380 zemřeli kněží ve farnostech situovaných nejblíže Křivoklátu: v Městečku a v Nezabudicích. Nejistý je osud kněze ve Zbečně. Také vzhledem k tomu, že k roku 1380 doložíme nadměrné úmrtí farářů ve slánském děkanátu, nebude nastíněná situace v okolí Křivoklátu zanedbatelná. Už jsme uvedli, že na Slánsku zemřelo v tomto roce 8 plebánů. V rámci Rakovnicka můžeme z církevních pramenů sledovat 48 lokalit, kde se k roku 1380 nacházeli jednotliví kněží. Těch tehdy prokazatelně zemřelo 11, téměř jedna čtvrtina. Šlo o farnosti v Blšanech, v Kroučové, v Lišanech, v Lužné, v Městečku, v Nesuchyni, v Nezabudicích, v Olešné a ve Veclově, Všehrdech a Vysoké Libyni. Hrozivost čísla se znásobí dalším zjištěním, že k roku 1379 doložíme v rakovnickém děkanátu smrt „pouze“ jednoho faráře (Běsno) a k roku 1381 nedoložíme úmrtí žádného. Nikdo také nezemřel roku 1358, kdy Slánsko přišlo o 5 kněží. Rok 1380 je tak dostatečně výmluvný jak pro rakovnický děkanát, tak pro samotný Křivoklát.

Pokud přijmeme myšlenku, že uvedení plebáni zemřeli na tehdy aktuální morovou nákazu, pak se kolem Křivoklátu mohlo vytvořit jedno z ohnisek. To ovšem můžeme jenom předpokládat. Hrad byl výraznou lokalitou, kde lze očekávat zvýšený pohyb lidí a návštěvy či pobyty osob z jiných oblastí. A jak víme, taková skutečnost šíření epidemií podporuje.

***

Konfirmační knihy jsou důležitým evidenčním pramenem pro předhusitské období. Níže ukázky editovaných zápisů o uvedení nového kněze do Městečka (16. 5. 1380) a do Nezabudic (30. 7. 1380):

*


Silnice okolo Křivoklátu

Dnešní podoba silnic procházejících Křivoklátem vznikala především v průběhu 19. století. Současnou tvář jim vtiskl až přelom století 19. a 20. a období první republiky. Neznamená to, že by v té době vznikla zcela nová síť. Výstavba silnic navazovala na starší situaci, která uměla dokonale využívat terén a vyhovovala dobovým potřebám. I když se chceme zabývat výstavbou novější, dřívější stav si musíme připomenout.

Popis starých silnic a cest

Jako základní pramen nám poslouží dobové mapy, kterých však pro Křivoklátsko není mnoho. Za odrazový můstek můžeme použít tak zvané první vojenské mapování ze šedesátých let 18. století. Hlavní silnice, vyznačená červeně, vede do Křivoklátu, podobně jako dnes, od dvora Požáry kolem Brdatky a svatého Eustacha na Amalín (tehdy Čamrdoves), kde byla ještě minimální zástavba bez výrazné Lánské ulice. Na hlavní horní křižovatce zaznamenáme cestu do Děčů a až pod kostelem odbočku do Častonic. Na protilehlé straně rozeznáme známou cestu do Městečka přes Polínka. Přes Děče vedla výrazná trasa do Zbečna – překonává brod a pokračuje zhruba po dnešní železniční dráze na okraj obce, opět překračuje řeku a v místech zbečenského hřbitova se napojuje na cestu od Požárů a Brdatky.

Křivoklát na prvním vojenském mapování

Silnice dolů kolem hradu do Bud svou trasu samozřejmě nezměnila. Ne zcela shodná je cesta do Městečka. Kolem roku 1760 přísněji lemovala Rakovnický potok a byla průjezdná jak za Prokopávkou, která na svůj vznik musela ještě asi 160 let počkat, tak přes Kolečko. Zhruba tedy sledovala současnou cyklostezku. Obě trasy jsou zakresleny jako rovnocenné, spojovaly se v místech u lávky u Křečků a pokračovaly společně po pravém břehu potoka. Ten nebyl ještě zregulovaný do dnešního koryta a nepravidelně se rozléval v luhu. Před Městečkem silnice překročila pomocí dvou mostků meandr, který více uhýbal směrem k pozdějšímu železničnímu náspu u městeckého tunelu. Nelemoval skálu jako dnes. U Křivoklátu teprve na mladších mapách pozorujeme výrazné obcházení Prokopávky, kde cesta vybočuje vpravo ke svatému Josefu, zde se stáčí zpět do ostrého oblouku nad potokem a proti proudu se vzdaluje od hradu. Této situaci se budeme věnovat později více podrobně.

Třetí směr vede na Roztoky, které byly ještě malou vesničkou bez moderního průmyslu. Kolem řeky vede změť menších cest, spíše pěšin, po nichž bylo možné se dostat k Nezabudickému mlýnu, do Nezabudic a sledovat levý břeh Berounky k dnešnímu Rozvědčíku a kolem tehdejší Kněžské skály až k Čertovce. Naproti Kouřimecké rybárně cesta končila, do Týřovic průjezdná nebyla. Také cesta směřující od Týřovic ke Kouřimi končí u Berounky jako slepá. Do Velké Bukové se z Bud jezdilo výše nad Rakovnickým potokem po tak zvané Staré cestě, kterou na vojenském mapování rozpoznáme a po níž lze skrz průseky ve skalách stále dojít na vrch.

Stará cesta na Velkou Bukovou

Změny se silnicemi můžeme dobře pozorovat zhruba o šedesát let později, na generální mapě fürstenberského panství z roku 1830. Zcela shodná zůstává hlavní silnice od Požárů, jako hlavní je zakreslena i cesta dolů do Děčů, kde však končí. Do Zbečna bylo možné dojet shodně jako dnes přes Písky, nebo po výrazné cestě nad Berounkou k Brdatce, v místech Zámecké neboli Zbecké cesty. Také do Častonic směřovala současná cesta. Do Městečka vedla silnice již jen po pravém břehu potoka. U zmíněného meandru před obcí se rozdvojuje. Jedna větev jej přes oba mostky stále překračuje, druhá ho obchází až těsně pod kopcem po kamenné terase, která dodnes luh za tratí lemuje. Před Městečkem se silnice zase spojuje.

Křivoklát na generální mapě fürstenberského panství z roku 1830

Vedle hlavních silnic na Požáry, do Děčů a Městečka zaznamenáme v generální mapě hlavní silnici na Roztoky, jež směřuje už po dnešní trase na Velkou a Malou Bukovou a oklikou do Nezabudic. Kolem Višňovky a Nezabudického mlýna cesty zakreslené nejsou. Až z Nezabudic vede cesta k Čertově skále a zde končí. Situace se tu nezměnila. Na generální mapě je zakreslena spousta menších cest, jak je známe dnes, hlavně v oblasti mezi Křivoklátem, Městečkem a Zbečnem, včetně cesty od potoka přes Paraplíčko na Sokolí a na Amalín. Překvapuje nás proto jejich absence mezi silnicí na Bukovou a Nezabudicemi, kde se jistě nacházely alespoň pěšiny.

Všechno můžeme potvrdit z velmi podrobného mapování tak zvaného stabilního katastru, které vznikalo kolem roku 1840. Rozeznáme tu silnici ke svatému Eustachovi, cestu na Brdatku a do Děčů kolem hřbitova. Zakresleno máme i její pokračování po pravém břehu Berounky do Zbečna. Stejná je i silnice do Městečka s rozdvojením u meandru potoka a u cesty přes Polínka. Shoduje se i situace směrem na Roztoky a Nezabudice, jen propojení mezi silnicí na Bukovou a Nezabudickým mlýnem opravdu nenajdeme. Do mlýna se jezdilo pouze z Nezabudic, avšak cestu luhem kolem Berounky a k dnešnímu Rozvědčíku zakreslenu máme. Končí ještě poměrně daleko před Čertovkou. Od Týřovic se do Nezabudic jezdilo horní cestou kolem Hracholusk.

Identifikovat na mapách můžeme i některé vycházkové pěšiny po stráních kolem hradu, kterým se však věnovat nebudeme. Připomeňme jen, že i když svou dnešní podobu získávaly od poloviny 19. století, navazovaly mnohde taktéž na starší situaci.

Historické prameny, úřady a instituce  

Jestliže se chceme zabývat hlavními komunikacemi kolem Křivoklátu, musíme připomenout historické prameny. Zatím jsme vycházeli zejména ze starých map a z konkrétního ohledání terénu, protože bez důkladného seznámení se s aktuálním stavem nelze dokumenty interpretovat. Oba tyto postupy nám mnoho napoví o situaci od závěru 18. století.

Do konce první poloviny 19. věku zajišťovala stav komunikací především křivoklátská vrchnostenská správa. Také vsi v nejbližším okolí, včetně Bud a Amální hory, byly přimknuté ke Křivoklátu a jejich spojení s okolím, spolu s lesními cestami, si organizovalo panství podle svých hospodářských potřeb. Proto základní silniční síť, která samozřejmě respektovala starší situaci, se ustálila za Karla Egona II. z Fürstenberka v souvislosti s ekonomickým rozvojem dominia. Především dvacátá léta 19. století přinášela v našem regionu výstavbu jak důležitých státních silnic, tak i kvalitních vrchnostenských komunikací. Dobový kronikář si o křivoklátských silnicích v roce 1823 zapsal: Ohledem pohodlnosti, též z mnohých jiných příčin, byly přes lesy křivoklátské rozličné dělané cesty nákladem vrchnostenským stavěný, a sice tak důkladný, jak císařský silnice, jedině tím rozdílem, že oné císařské silnice o něco širší jsou.

Jistě tak jde o závažné téma, k němuž je dochováno množství historického materiálu v archivním fondu křivoklátského velkostatku, uloženém ve Státním oblastním archivu v Praze. Ke stavbě a údržbě silnic zde máme dokumenty zejména od roku 1810 v oddělení ústřední správy a v hospodářském a lesním úřadě, od roku 1840 přebíral postupně tyto kompetence stavební úřad panství. Na stavbách tak zprvu spolupracovalo více složek fürstenberské administrativy, posledně uvedeného roku vznikl tak zvaný Komisariát pro stavbu silnic, v jehož čele stál lesmistr Jan Bedřich Gintl. Generální komisař měl za úkol sledovat stav komunikací, zařizovat jejich opravy, sestavovat rozpočty a koordinovat novou výstavbu s ostatními panskými úřady. Měl také připravovat pravidelné zprávy o stavu cest a silnic. Od roku 1853 byly tyto pravomoci převedeny na stavebního inspektora a Komisariát byl zrušen. Stavební úřad tak konečně převzal hlavní úlohu.

Druhá polovina 19. století přináší zásadní změnu, neboť po revolučních událostech roku 1848 došlo ke zrušení vrchnostenské správy, z jednotlivých panství vznikly velkostatky a obce začaly rozvíjet svou samosprávu podobně, jako ji známe dnes. Tak i silnice a cesty přešly zčásti pod organizaci samosprávných institucí. Na území utvářejících se politických okresů vznikala na základě zákona z roku 1864 tak zvaná okresní zastupitelstva, volené orgány, jež dohlížely na samosprávu obcí, řídily okresní ústavy (záložny, nemocnice, sociální zařízení), vyřizovaly státní subvence a mimo jiné dostaly do správy silniční síť, kterou získaly od velkostatků. V tehdejším politickém okrese Rakovník fungovala dvě okresní zastupitelstva, Rakovník a v letech 1865–1928 Křivoklát. Obě převzala část významnějších silnic, které propojovaly důležitá regionální centra. Ostatní silnice a cesty si zajišťoval velkostatek dále sám, podobně na tom byly i obce. Těsná spolupráce všech těchto složek byla v regionu více než nutná.

Tak i na území dnešního Křivoklátu a v jeho okolí se nacházely silnice a cesty, které patřily do správy buď okresního zastupitelstva, nebo velkostatku, nebo obce. Hlavní tahy zajišťoval samozřejmě okres a už krátce po svém zřízení provedl jejich přesnou evidenci. V roce 1866 procházely Křivoklátem tyto okresní silnice: Křivoklátsko – rakovnická (z Bud přes Městečko na hranice rakovnického okresu), Křivoklátsko – berounská (z Bud přes Roztoky na Novu Huť pod Nižborem), Křivoklátsko – lánská (z Bud přes Amalín a Požáry na křižovatku u sv. Alžběty a poté přes Myší díru na hranice novostrašeckého okresu) a Roztocko – nezabudicko – všetatská (z Roztok na Velkou Bukovou a okolo Malé Bukové jednak do Nezabudic, jednak do Všetat na hranice rakovnického okresu).

Okresní zastupitelstvo posléze tento stav zjednodušilo na dvě základní silnice. První byla Rakovnicko – křivoklátsko – berounská, jež vedla od hranic rakovnického okresu u fürstenberského dvora a lesárny Míče, skrz Městečko, Budy, Roztoky a Novou Huť na hranici berounského okresu. Na této trase se vybíralo mýto v Městečku, v Roztokách a v Nové Huti, přičemž v Městečku a Nové Huti se platilo i z mostu. Druhá silnice se nazývala Všetatsko – křivoklátsko – lánská a vedla od hranic rakovnického okresu u Všetat okolo Malé Bukové k Zelenému kříži, odkud směřovala odbočka do Nezabudic. Hlavní cesta pokračovala okolo Velké Bukové skrz levobřežní Roztoky, Budy, Amalín, okolo lesárny Píska a dvora Požáry ke sv. Alžbětě. Zde se nacházela odbočka do Nového Domu na silnici do Rakovníka a hlavní silnice pokračovala od sv. Alžběty Myší dírou na hranici novostrašeckého okresu. Z uvedené druhé silnice se vybíralo mýto na dvou místech, v Roztokách a v Myší díře.

Křivoklát a okolí na třetím vojenském mapování (okolo 1880)

Okresní zastupitelstvo Křivoklát spravovalo i další silniční tahy, které přes Křivoklát nevedly (například silnice Lány – Nová Huť). Do kompetence zastupitelstva patřily i mosty – nás budou samozřejmě zajímat ty v Městečku, v Roztokách a v Křivoklátě. Křivoklátská obec, která už po vzniku samosprávy zahrnovala Budy i Amalín a v roce 1864 se k ní připojily Častonice, si řešila ostatní cesty sama, včetně pověstných lávek přes Rakovnický potok v Budech.

Okresní silnice v šedesátých letech

Už v lednu 1864 se mělo zastupitelstvo spojených obcí Bud, Amalína a Častonic vyjádřit k tomu, které z místních vozových cest by navrhovalo zakreslit do okresní mapy. Svědčí to o významu, jaký obyvatelé uvedeným cestám přikládali: 1) cesta z Amální Hory do Častonic; 2) cesta též z Amální Hory přes Děče ke Zbečnu vedoucí. Obě tyto cesty vycházejí v Amální Hoře z okresní silnice křivoklátsko-lánské; 3) Z této okresní silnice křivoklátsko-lánské vybíhá blíž myslivárny Píska ještě jedna vozová cesta ke Zbečnu vedoucí, a poněvadž jde kníže fürstenberským lesem, dílem ke katastru obce Amální Hora přiměřeným, dlužno i o ní se zmíniti. Cestu od Písků ke Zbečnu vedoucí vydržuje kníže fürstenberský lesní úřad.

Okresní silnice Lány – Křivoklát pokračovala kolem hradu do Bud, kde se spojovala s okresní silnicí vedoucí od Městečka do Roztok. Obě uvedené cesty na Amalíně (do Děčů a Častonic) však zůstaly v péči obce a ta je v následujících letech udržovala na vlastní náklady. Hlavní spojnice z Písků do Zbečna se měla teprve vybudovat, neboť šlo o důležité propojení obou lánských silnic (do Křivoklátu a do Nižboru) nad levým břehem Berounky. V roce 1864, kdy se okresní zastupitelstva teprve ustavovala, šlo pouze o vozovou cestu, spravovanou velkostatkem.

Ve druhé polovině šedesátých let již Okresní zastupitelstvo Křivoklát čile opravovalo svěřené komunikace. V Křivoklátě to byl rozvoz štěrku na zpevnění silnice od hostince Františka Sýkory v Budech nahoru na Amalín a okolo svatého Eustacha až k místu, kde odbočuje cesta do Městečka. Štěrk měl z lomu na Polínkách vozit najatý městecký povozník a zastupitelstvo s ním uzavřelo příslušnou smlouvu. Štěrkování se plánovalo i na navazující trasu přes Píska, Požáry a Pařeziny ke sv. Alžbětě a odtud přes Myší díru na silnici k Lánům. Neopomněla se ani odbočka na Nový Dům. K této činnosti se využívaly místní malé lomy na kámen, vyhledávané co nejblíže těchto tras. Při uvedené komunikaci jsou jmenovány lomy na Polínkách, U Písku a v Myší díře. Záhy se také štěrkovala silnice od Městečka do Roztok, kde se využíval lom u svatého Josefa, tedy skála, kterou prochází dnešní Prokopávka.

To vše se realizovalo v roce 1869, plány se rozjížděly o dva roky dříve. Okresní zastupitelstvo organizovalo dražby pracovních zakázek, o něž se ucházeli soukromí povozníci i stavitelé. V archivním fondu této samosprávné organizace se nachází velké množství smluv na dodávky štěrku a na jeho rozvozy. Tehdy šlo o nemalou stavební akci, která trvala více let a týkala se i ostatních okresních silnic.

Velká povodeň roku 1872

První skutečně vážnou zátěžovou zkoušku však muselo křivoklátské okresní zastupitelstvo řešit v roce 1872, kdy se dne 25. května prohnala naším krajem rozsáhlá povodeň. Příčinou byly silné bouřky v západních a severozápadních Čechách, které mimo jiné způsobily protržení rybníků v Jesenici. Povodňová vlna letěla po Rakovnickém potoce, napáchala velké škody v Senometech, v Rakovníku a v dalších lokalitách poblíž potoka. Večer kolem půl desáté dorazila do Městečka a odnesla zdejší most. Dobový zpravodaj pak napsal: Silnice z Městce až do Roztok byla místy tak protrhána, že nebylo možno vozem po ní jeti.

Dovedeme si představit široký luh mezi Městečkem a dnešní Prokopávkou, kde se musel potok dokonale rozlít, navíc zde ještě nebyl železniční násep, jenž teprve později kus plochy luhu ukrojil. Přesto vlna dorazila ve značné síle do Bud. Zde obyvatelé zaznamenali vyšší hladinu potoka již odpoledne, neboť se sem dostala zpětná voda z rozvodněné Berounky. Několik lidí se běželo na řeku podívat a netušilo, že katastrofa k nim za chvíli dorazí od Rakovníka. Sílu vody zvýšilo úzké údolí, smeten byl knížecí mlýn s pilou nedaleko ústí do Berounky a poničeny byly především stavby a domy. Pouze jeden obyvatel přišel o život, kterého povodeň zastihla ve spánku.

Budy po povodni 1872

Povodňová vlna téměř okamžitě zlikvidovala všechny lávky (k roku 1861 poprvé obecní kronika hovoří o zřízení dřevěné lávky Pod Kuchyněmi) a oba mosty přes potok byly před desátou hodinou od proudů odnešeny. Všude podél potoka šla voda na tři sáhy nad normálem a vnikla i do příbytků vysoko postavených. Před zničeným domem obchodníka Flussera (čp. 71) byla okresní silnice vymleta v šíři skorem jednoho sáhu, v délce osmi a v hloubi dvou sáhů (1 sáh = zhruba 1,8 metru).

Okresní zastupitelstvo muselo zorganizovat dosud nejrozsáhlejší akci na obnovení svých silnic včetně tří menších mostů přes Rakovnický potok (Městečko, Budy) a dvou velkých mostů přes Berounku (Roztoky, Nižbor). Nejnutnější první opravné práce, aby byly aspoň nutné úseky okresních silnic sjízdné, vyšly křivoklátský okres na 60 tisíc zlatých, následovala velká půjčka 240 tisíc na oba nové železné mosty přes Berounku, které se stavěly v letech 1873–1875. Půjček bylo více, celková částka se vyšplhala na necelých 392 tisíc zlatých, a okres obdařil vybrané úseky vyšším mýtným, včetně mostů v Městečku a Roztokách. To však vedlo k tomu, že povozníci se zpoplatněným úsekům vyhýbali a obcházeli je, jak jen to šlo. Zastupitelstvo muselo silniční poplatky radikálně snížit a od 1. ledna 1888 je zrušilo docela, kromě formálního zaplacení v Roztokách a v Nové Huti pod Nižborem.

Už v roce 1871, krátce před velkou povodní, se zastupitelstvo obnovou křivoklátských mostů a mostu roztockého zabývalo. Křivoklátský most okres nově stavěl v květnu toho roku a předtím byly strženy mosty staré. V březnu 1871 se na Amalíně dražebně prodávalo dřevo ze starého mostu v Roztokách.

S opravami roku 1872 se započalo hned po opadnutí vody. Nejdříve musely být postaveny lávky přes Rakovnický potok, aby se umožnil pohyb po Budech. V létě se rozběhly práce na opravy silnic podél Rakovnického potoka a Berounky, tedy od Městečka po Roztoky a také z Roztok směrem na Branov, k potoku Klucná. Kromě místních sil dorazili na Křivoklát vojáci – o ubytovací a stravovací služby se postaral hostinec Františka Sýkory. Vedle vojáků ubytovával stavaře a inspektory, jejichž počet v budském údolí vzrostl. V Městečku zajišťoval tyto služby hostinský Hynek Ehrlich. Z místních řemesel a služeb se kromě hostinských a povozníků, kteří vedle stavebního materiálu a dřeva vozili nánosy bahna, prosadili například kováři. Ti dodávali šrouby, nárožníky, špice a všemožné nářadí. Vše proplácelo okresní zastupitelstvo. V Roztokách se akce na výstavbu nového mostu rozběhla až o rok později, v létě a na podzim 1873.

Budy 1872
Železniční trať a lávky v Budech

Polovina sedmdesátých let 19. století byla vyplněna zapravováním následků velké povodně z roku 1872. Týkalo se to zejména Městečka, Křivoklátu a Roztok, které leží v rizikové záplavové oblasti. Nově vystavěné silnice, mosty a lávky si pak vyžádaly opravy až během let osmdesátých, kdy vyvstávala další potřeba rekonstrukce už více jak deset let starých staveb. Obecní kronika nás zpravuje o nutné údržbě lávek v Podkuchyních a v Budech v letech 1883–1885.

Tehdy přibyl do Bud nový dopravní faktor – v roce 1876 se dokončila železniční trať. Změnila především ráz luhu k Městečku, který přehradila a odřízla terasovou cestu, jež vedla podél skály pod městecký hřbitov. Nová silnice se musela vybudovat těsně pod náspem, za nímž vznikla uzavřená a vlhká louka. Terasa se přestala používat a dodnes je v rozpadající se podobě dobře znatelná.

Stará silnice do Městečka za dnešním železničním náspem

Poté, co se krátce po spuštění provozu zřídila křivoklátská zastávka, bylo nutné v Budech postavit k železniční trati novou lávku. Zastávka zde nebyla původně projektována a vlak stavěl až v Roztokách. Obec se tehdy přela s manželi Sýkorovými a Nitschovými o údržbu lávky a pěšiny, která vedla po jejich soukromých pozemcích, avšak nyní se stala veřejnou cestou. Obec spor prohrála a o pěšinu s lávkou se musela starat sama. Nové zděné mostky byly zřízeny i na cestě do školy v Podkuchyních přes mlýnskou strouhu. Roku 1897 byly všechny dřevěné lávky v Budech nahrazeny železnými.

Silnice do Zbečna

V roce 1886 se rozjížděl zcela nový projekt, organizovaný křivoklátským okresním zastupitelstvem. Týkal se výstavby silnice z Písků do Zbečna a dále do Sýkořice. V podstatě šlo o to propojit nad levým břehem Berounky obě lánské silnice, z Lán do Nové Huti pod Nižborem a z Lán přes Požáry do Křivoklátu. Zastupitelstvo se rozhodovalo o trase, nakonec vyhovělo žádosti obou zainteresovaných obcí, Zbečna a Sýkořice, aby silnice vedla skrz ně. Obě vsi se také na výstavbě měly finančně podílet, okres zajistil především státní dotace. Práce byla navíc nabídnuta místním živnostníkům. Okresní zastupitelstvo tento projekt posvětilo dne 19. května 1886.

Silnice se podle zákona stala tak zvaným veřejným zájmem, což usnadnilo jednání s křivoklátským velkostatkem, vlastníkem příslušných pozemků. Maxmilián z Fürstenberka však nestavěl žádné překážky. Naopak zdarma věnoval cestu, po které měla silnice vést. Požadoval zaplatit jen části lesů, pokud by byly vyměřenou trasou ukrojeny. Kromě území velkostatku, Zbečna a Sýkořice vedla silnice zčásti katastrem Amalína. Práce na silnici stavebně vedl zbečenský zednický mistr Jan Kaftan. Dílo bylo hotové na konci září 1889, čtvrtého října došlo k úspěšné kolaudaci, ač se ještě musely dostavět okolní rigoly a kanály. Okresní zastupitelstvo tím ve spolupráci s příslušnými obcemi zrealizovalo jednu z nejvýznamnějších silnic v bezprostředním křivoklátském okolí.

Stará silnice do Městečka – původní terasa
Kolem hradu   

V samotném Křivoklátě došlo v letech 1889–1890 k rozšíření hlavní silnice podél hradu, z Bud do Amalína. Přesně se jednalo o trasu od hotelu Sýkora ke knížecímu dvoru nad hradem. Plánovat se začalo již v roce 1887, kdy došlo k prvním odkopávkám. Šest set metrů dlouhý úsek byl na tehdejší poměry již příliš úzký, nevyhovoval rostoucí dopravě, která kladla vyšší požadavky na širší a pohodlné silnice. Povozy se zde těžko vyhýbaly a ohrožovaly chodce, což je do jisté míry situace přežívající dodnes. Nejvíce problematická tak byla poměrně frekventovaná odbočka do hradu, kam zajížděly vozy k pivovarským sklepům. Další problematický bod se nacházel v samotném konci upravované silnice, před dvorem a budovou okresního soudu.

Silnice kolem hradu na počátku 19. století

V těchto dvou místech bylo potřeba cestu rozšířit, a to opět ve spolupráci tří subjektů: okresního zastupitelstva, obce a správy velkostatku. V horní části byl srovnán terén a odkopávka odvážena k amalínskému kostelu. Ten se tehdy nacházel nedlouho po novogotické přestavbě a obec potřebovala upravit jeho okolí.

Silnice se ve spodní části rozšiřovala směrem k hradu do svahu, kde byly v říjnu 1888 odkopávány staré pilíře, ukrojeny břehy, odlamována skála a zřizovány nové tarasy. Materiál z této odkopávky kolem odbočky do pivovaru se zavážel naproti k pěšině pod fürstenberským pomníkem, kde se stavělo i nové zábradlí. To se zřizovalo také podél odbočky k pivovarským sklepům. Zahrádka ve svahu za dnešním pomníkem padlých musela být nově tarasena a vybudován zde dřevěný plot. Stavbu prováděl amalínský podnikatel, zednický mistr Dominik Dlouhý, a dozoroval ji člen okresního výboru a zároveň knížecí stavitel Ing. Jan Urban. Nejznámější a nejvíce charakteristická křivoklátská silnice tak pomalu začala dostávat současnou podobu.

Stálým křivoklátským problémem jsou tarasy v prudkých svazích, které potřebují pravidelnou údržbu. Nejvíce choulostivé bývají při Rakovnickém potoce v Budech. Situaci zde vždy komplikovala poměrně dlouhá mlýnská strouha. Nebylo neobvyklé, že se podemleté zdi sesuly.

V roce 1891 opravovalo okresní zastupitelstvo nakloněné zdi při mlýnské strouze u Podzámeckého mlýna Karla Dubského v centru obce. Podle rekapitulace sestavené křivoklátským stavebním inženýrem Janem Urbanem stála zeď na dřevěném neporušeném roštu, porušena byla pouze samotná zeď s kamenným parapetem a dřevěným zábradlím. Při stavebních pracích byl rošt vyjmut a vykopány nové základy. Následovalo upěchování vrstvy betonové, sestávající z porfyrového a černého štěrku, písku říčného a mletého vápna v poměru 3:2:1 i se stavivem, dále pak vystavění zcela nové zdi z cihel struskových a položení dlažby na příslušném úseku okresní silnice. Starý rošt sice nahradil betonový základ, avšak už v březnu 1895 se při velké vodě zeď znovu pohnula. Věčný koloběh se opakoval.

Z Městečka do Bukové

Devadesátá léta 19. století přinesla další posuny ve zkvalitňování péče o veřejné cesty a silnice. Okolo Křivoklátu se silniční síť dotvářela do podoby, jak ji známe dnes. Poté, co se dokončila stavba silnice Písky – Zbečno – Sýkořice, o níž jsme psali, začal se roku 1890 rýsovat plán na výstavbu silnice z Městečka na Malou Bukovou, připravovaný opět křivoklátským okresním zastupitelstvem. Postup byl obdobný jako při budování sýkořické silnice. Po vzniku projektu následovaly výkupy pozemků, vypisování veřejných stavebních zakázek a uzavírání smluv s jednotlivými místními dopravci na dovoz štěrku z okolních drobných kamenolomů. Silnice byla dokončena v roce 1895.

Tehdy také došlo k tolik očekávanému definitivnímu zrušení silničních mýt, vybíraných zejména na mostech. Jak jsme dříve uvedli, už od roku 1888 dochází k jejich radikálnímu snížení jako reakce na stížnosti obyvatel a dopravců, odkud vyplývalo, že se silnicím a mostům raději vyhýbají. Rušení mýt se netýkalo jenom křivoklátského okresu, zasvé vzaly tyto poplatky také v okresu rakovnickém a novostrašeckém. V archivním fondu křivoklátského okresního zastupitelstva jsou dochována četná oznámení i z dalších samosprávných okresů o zrušení mýt na jejich území, ale také dotazy, jak v této záležitosti křivoklátské zastupitelstvo postupovalo.

Cestáři

Vzrůst počtu okresních silnic vyžadoval jejich pravidelnou kontrolu a údržbu. To dostali za úkol okresní cestáři, které si zastupitelstvo zaměstnávalo. Každý cestář měl přidělenu určitou část silnice, za niž byl zodpovědný. Musel se vyznat ve stavebních řemeslech a bydlet co nejblíže svěřeného úseku. Měl jej za povinnost pravidelně procházet, odstraňovat drobné závady, zametat uvolněný štěrk, bláto a nečistoty, sekat trávu, udržovat případnou stromovou alej, v zimě odklízet sníh a dohlížet na drobné přestupky účastníků silničního provozu (tehdy šlo samozřejmě především o koňské povozy). Zodpovídal zkrátka za sjízdnost své trasy a nesměl se od ní bez předběžného oznámení vzdalovat.

Ve fondu zastupitelstva jsou uloženy stížnosti a vyšetřování případů, kdy cestář nedovoleně odjel z domova, a tím nechal část silnice bez dozoru. Jednalo se tedy o zodpovědnou práci, která vyžadovala každodenní přítomnost. Okres si vedl přesnou evidenci cestářů a sledoval jejich práci. I když byli cestáři veřejnými zaměstnanci, jejich služné nedosahovalo potřebných výšek, aby uživili rodinu. Museli mít doma vlastní hospodářství a pole. Dochovány máme hromadné žádosti křivoklátských cestářů k zastupitelstvu o zvýšení platu nebo aspoň o různé přídavky.

Počátek století

Na počátku 20. století se stavěly nové mosty přes Rakovnický potok v Městečku a v Křivoklátě. Mosty byly dosud dřevěné a mostní konstrukce nemohly vyhovovat. Došlo tedy k celkové demontáži dřevěných částí, k výstavbě nových mostních pilířů a konečně k položení tentokrát již železných konstrukcí. Výška nových mostů vycházela z úrovně hladiny potoka dosažené při velké povodni roku 1872. Ta se stala jakousi normou a nepočítalo se s tím, že by ji potok mohl překonat. Výška maximální vody měla být 50 cm pod spodní hranou mostu. V Městečku byla nedlouho po výstavbě nového mostu odstraněna i stará mýtnice (číslo popisné 105), která překážela rozšířené dopravě.

Železný most v Městečku

Dostali jsme se před první světovou válku. Ta samozřejmě všechny blahodárné projekty zmrazila. Okresní zastupitelstvo řídilo především běžnou údržbu, včetně mostků, příkopů nebo výměny dřevěných silničních ukazatelů za kamenné (v dobové terminologii tak zvané ručičky). K zásadnějšímu projektu se v okolí Křivoklátu prozatím neodhodlalo. Křivoklátská obec pokračovala taktéž v údržbě, po roce 1900 řešila především cestu k železniční zastávce, která byla pro pěší tehdy přístupná jen od hotelu Sýkora.

Kolem Berounky do Týřovic

Po skončení války a překonání poválečné krize přistoupilo křivoklátské okresní zastupitelstvo k poslednímu většímu projektu předtím, než došlo v roce 1927 ke zrušení těchto významných regionálních samosprávných institucí. Na mysli máme slavnou silnici podél Berounky, od roztockého mostu do Týřovic. Navazovala na silnici Skryje – Týřovice – Hracholusky, postavenou nově na přelomu století. Stavba této známé komunikace však nebyla jednoduchá a procházela několika fázemi. Všimněme si jí trochu podrobněji.

O silnici se jednalo už v roce 1891, avšak zainteresované obce se tehdy nedohodly. Roku 1903 vydal kníže Fürstenberg souhlas s tím, že pro náklady pohodlně a bezpečně sjízdná cesta od přívozu v Skrejském luhu, podél řeky a na knížecím majetku buďto až na Křivoklát, aneb s připojením na některou stávající veřejnou cestu buď přes Branov, neb Nezabudice až ku okresní silnici Buková–Roztoky postavena bude. Nabídl i levné ceny na odprodej potřebných pozemků. Dobrý nápad však usnul, zastupitelstvo jej oživilo v roce 1910, kdy nechalo vyhotovit celý projekt v technickém oddělení zemského správního výboru. Potřebu silnice zdůvodňovalo obtížností zdejšího spojení, snahou napojit oblast na berounskou železniční dráhu i na plzeňský region a důležitostí propojit oba významné mlýny: Nezabudický a Šlovický. V důvodech se objevila i potřeba posílit turistický ruch – zpřístupnit romantickou krajinu včetně světoznámých nalezišť trilobitů.

Roku 1914 byl dohodnut podíl státu, avšak jednání přerušila válka. Státní příspěvek však v roce 1919 uznalo nové ministerstvo veřejných prací. I poté trvalo ještě čtyři roky, než začal mít projekt konkrétní podobu. Poválečná hospodářská situace nebyla dobrá, okres, který se v dubnu 1923 usnesl stavět komunikaci vlastním nákladem, sháněl dotace jak od státu, tak od zemského výboru a stavbu prosadil jako nouzovou práci pro nezaměstnané. Vybrat musel samozřejmě nejlevnější firmu, konkurz provázely dlouhé dohady. V srpnu 1923 projekt definitivně schválil stát. Celková délka silnice byla vypočtena na 9,8 km a rozpočet stavby zněl na částku 1 755 000 korun. Stavbu prvního úseku, od roztockého mostu pod Nezabudice (necelých 6 km), nakonec v listopadu 1923 vyhrála pražská stavební firma Ing. Vladimíra Vlčka.

Silnici sice podporovaly příslušné obce, jejichž katastrů se trasa týkala (Týřovice, Hřebečníky, Hracholusky, Nezabudice a Velká Buková), jiné však protestovaly. Například Branov usiloval o to, aby vedla po pravém břehu Berounky, neboť měl obavy ze svého odříznutí od okolního ruchu. Také vzdálenější Běleč nesouhlasila s výstavbou a poukazovala na zbytečně vynaložené peníze, které chtěla převést do své oblasti. Údolí Berounky bylo podle tamního obecního zastupitelstva málo frekventované a hospodářsky mrtvé, navíc realizace nákladné komunikace kolidovala s projektem přehradní nádrže, jenž byl v té době už několik let v jednání.

Vytyčování prvního úseku silnice Křivoklát–Týřovice započalo v listopadu 1923. Zahrnoval náročnou trasu ve směru na Velkou Bukovou a skalní průseky nad Berounkou až k Nezabudickému mlýnu. Definitivně byl dokončen až v dubnu 1926, neboť práce zdržely povodně, které poškodily hlavně oblast kolem mlýna. Už v létě 1925 vypsalo okresní zastupitelstvo soutěž na úsek druhý, od Nezabudic do Týřovic (v délce 3,9 km). Zakázku vyhráli stavitelé František Cincibuch z Prahy-Karlína a Karel Kryk z Mladé Boleslavi. Práce tak začaly hned v říjnu a do konce roku byly v plném proudu. Na jaře následujícího roku projevil s pokračováním stavby plnou spokojenost zemský vrchní stavební rada Ing. Jaroslav Trojan, jenž vykonával vrchní stavební dozor a k Berounce dojížděl na pravidelné inspekce. Kolaudace druhého úseku stavby proběhla úspěšně dne 23. září 1927, a tím byla silnice hotova. Celý projekt z roku 1910 se tak stavebně realizoval čtyři roky.

Silnice a cesty v Křivoklátě v meziválečném období

V samotném městečku jsou dvacátá léta 20. století vyplněna snahou po zdokonalení stávajících komunikací, a to jak silnic, tak pěšin. Roku 1922 zřídila obec pěšinu z Podkuchyň k vlakové zastávce tak, aby chodci míjeli nebezpečnou silnici, která před tunelem směrem na Městečko protínala trať. Obyvatelé z této části Křivoklátu si oprávněně stěžovali, že to mají na zastávku daleko a musí složitě přebíhat koleje. Obec vyjednávala s drahami o poskytnutí příslušného pozemku.

Roku 1929 se likvidovaly staré kamenné mostky přes potok a mlýnský náhon a nahradily je můstky betonové. Silnice byly v celém městečku průběžně štěrkovány a asfaltovány. Už roku 1926 se dočkala asfaltu silnice od dolního křivoklátského mostu k mostu roztockému, včetně zřízení pěšiny a mostku přes potok a mlýnskou strouhu. Zároveň se válcovaly a štěrkovaly silnice na Amalíně a v roce 1927 nechalo okresní zastupitelstvo znovu válcovat a upravit silnici od Sýkorů podél hradu ke dvoru (pod dnešní Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR). Komunikace tehdy měla ještě štěrkový povrch.

Silnice byla v bezvadném stavu, a dokonce se tu v červnu 1929 konaly automobilové závody rakovnického autoklubu, a to od dnešní školy až ke svatému Eustachovi. Tyto úpravy prováděla většinou firma známého křivoklátského stavitele Maxmiliána Šnobla, jenž ve druhé polovině roku 1932 postavil i železobetonovu lávku přes Rakovnický potok u pily Karla Švarce, aby se tak vyřešila pěší cesta z Roztok na Amalín. Na počátku třicátých let byly podobným způsobem upravovány silnice v Podkuchyních a směrem ke Kolečku.

Situace v oblasti dnešní Prokopávky kolem roku 1870. Vlevo horní cesta do Městečka, zcela vpravo začíná původní „stará Prokopávka“ u sv. Josefa. Současná Prokopávka se nachází pod výrazným stromem uprostřed
Prokopávka

Největší stavební počin ohledně komunikací však tehdy představovalo zřízení zcela nového výjezdu z Křivoklátu směrem na Městečko. Silnice zde původně na mostě přes potok uhýbala více vlevo pod železniční most, za kterým se prudce stáčela vpravo a vzhůru. Těsně před tunelem překonala koleje. Dále směřovala až ke svatému Josefu, kde se opět stáčela prudce doleva, překonala skálu a vracela se nad potokem k železničnímu náspu na dnešní silnici, kde pokračovala do Městečka. Před sv. Josefem se de facto nachází předchůdce dnešní Prokopávky, skála zde byla v hluboké minulosti přerušena a silnice vedla podél ní. Je zcela samozřejmé, že rostoucím nárokům nového silničního provozu nemohla tato komplikovaná situace vyhovovat.

Předchůdce dnešní Prokopávky u sv. Josefa, kolem níž se silnice prudce stáčela téměř o 180 stupňů

Už roku 1929 zahájila správa silnic rakovnického okresního úřadu (okresní zastupitelstvo bylo tehdy čerstvě zrušené) budování Prokopávky, která prochází stejným hřebenem skály, jako byl starý průsek u sv. Josefa, ovšem v místě, kde je skála mohutnější a vyšší. Vznikl tak dodnes originální a pro Křivoklát charakteristický skalnatý průjezd. V prosinci 1930 pak došlo k usnesení zástupců státních drah, obce a příslušného ministerstva, aby okresní silnice mezi Prokopávkou a Křivoklátem vedla podél trati, a byl tak zrušen nebezpečný přejezd přes koleje. Tím se musel přeložit i železný silniční most, který byl nasměrován na železniční podjezd, a posunout jej proti toku potoka. Tato část úpravy se provedla během roku 1931. Spolu s Prokopávkou mimořádně zjednodušila starší, zbytečně složitou dopravní situaci.

Prokopávka
Třicátá léta

Z okolních cest řešily obce roku 1928 výstavbu silnice podél řeky z Křivoklátu do Nové Huti pod Nižborem. Na stole ležela především otázka, zda ji vést po levém, či po pravém břehu. Jak už se stalo v těchto situacích zvykem, obce byly názorově rozdělené podle toho, na jakém břehu leží. Nikdo nechtěl zůstat odříznutý od okolního světa. Projekt byl ale velmi náročný a chyběly na něj peníze.

Sami Křivoklátští měli spoustu starostí s pouhou pěšinou podél vody z Častonic k nové škole u roztockého mostu. Pěšina vznikla v roce 1931 za účelem docházky častonických dětí, jimž umístění nové budovy zkomplikovalo situaci. Stavba cesty se dokončila na konci uvedeného roku, avšak nebylo jasné, kdo se má starat o její údržbu, což v tomto místě byl zásadní problém. Handrkovaly se tak obce Křivoklát, Roztoky, osadní výbor v Častonicích a místní školní rada. Dohady nebraly konce.

Změny po druhé světové válce

Po druhé světové válce dostaly všechny silnice a cesty dnešní podobu. Asi nejviditelnější změna proběhla v samotném jádru městečka Křivoklát, před hotelem Sýkora. V letech 1948–1949 odkoupila správa silnic protější dům čp. 110, který nechala zbořit a silnici zde rozšířit. Došlo i k dalšímu vylámání skály a k výstavbě třicet metrů dlouhé kamenné zdi, jež dodnes lemuje dolní parkoviště. Silnice tu byla rozšířena až o šest a půl metru. Zároveň byl nově přemostěn i mlýnský náhon a v roce 1951 celkově rozšířeno náměstí. Na tyto zásadní poválečné úpravy navázalo položení dlažebních kostek na hlavní silnici podél hradu na Amalín. Vějířovitá dlažba byla pokládána od května do července 1954 a pracovali na ní tři dlaždiči a dvanáct dělníků. Délka úseku je 920 metrů a položená plocha zahrnuje 4 822 metrů čtverečních. Na dlažbu navazovaly nové rigoly, propusti, čisticí šachty a žulové obrubníky.

*

Výstavbou nejvíce charakteristické silnice pro městečko Křivoklát, která se vedle hradu citelně vrývá do paměti turistů, ukončíme naši sérii. Sledovali jsme v ní vývoj novodobých silnic a cest především ve druhé polovině 19. a v první polovině 20. století, kdy se opouštěly staré komunikace s kořeny mnohdy ve středověku a rodila se síť, kterou užíváme dnes.

Je Stará cesta na Velkou Bukovou středověkého původu?

Druhá kniha o Lánské oboře

Žhavou novinkou se v lednu letošního roku (2020) stala další kniha o Lánské oboře. Nejde o práci zcela totožnou s tou, o níž jsem referoval před rokem, i když ji sestavovali obdobní autoři. Na mysli mám především Ing. Robina Ambrože, PhD., bývalého pracovníka Lánské obory a dnes vedoucího správy lesů Colloredo-Mansfeld ve Zbirohu, a PaedDr. Václava Vodvářku, lánského písmáka a tamního patrona. Tento na Lánech již značkový tým doplnila ThDr. Mgr. Šárka Steinová, Ph.D., a Mgr. David Tuma, Ph.D.

Jak už složení autorů napovídá, publikace je pojata více odborně, byť to jí neubírá na reprezentativním vzhledu. Také název je poněkud složitější: Vývoj demonstračního loveckého objektu Lánská obora. Reprezentativní je též vydavatel, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. Stinnou stránkou se bohužel stal fakt, že kniha je téměř nedostupná veřejnosti. Vyšlo pouze 300 výtisků a s jejich prodejem se nepočítá.

V úvodu autoři dosti podrobně komentují literaturu a prameny, jak písemného, tak obrazového charakteru. Překvapí také málo prostoru věnovaného přírodním a geologickým podmínkám a stručný popis lesního hospodářství a myslivosti v Oboře. Těžiště knihy tak spočívá v historickém vývoji sledovaného území, zasazeném do širšího kontextu vývoje Křivoklátska. I tato publikace tak územně přesahuje hranice současné Lánské obory a věnuje se jejím předchůdcům na někdejším křivoklátském panství. Čtenář se dozví mnohé o historii tak zvaného Královského loveckého hvozdu či loveckého revíru od středověku až po současnost. Četné stránky plní samotný hrad Křivoklát, čeští panovníci a jejich lovecké aktivity, nejvíce místa je samozřejmě věnováno období Valdštejnů a pak hlavně Fürstenberků, kteří se hospodařením v místních oborách zabývali. Následuje 20. století se správou vedenou Kanceláří prezidenta republiky, a to až po současnost.

Do jednotlivých oblastí života v Oboře a v širším revíru nahlédneme tematicky. Cenné jsou prezentované poznatky ke správě Lánské obory i celého křivoklátského panství či k organizaci a vývoji jednotlivých úřadů. Další kapitoly si všímají lesnického personálu, řemesel, stavby oborních zdí, pytláků, těžby uhlí, koněspřežní dráhy a dalších lesních drah k dopravě vytěženého dřeva, sítě silnic a cest nebo trampingu. Zvláštní pozornost si zasloužily samotné Lány, jak zámek, tak obec, včetně pohnutých událostí 20. století. K významným patřily různé návštěvy pozoruhodných osobností. Moderní doba pak přinesla zásadní změny, jako byla stavba Klíčavské přehrady. Připomenut je odraz sledované oblasti a jejího vývoje v literatuře, ve výtvarném umění, v hudbě, v místních a pomístních názvech. Na závěr se autoři zabývají současným životem i zájmem o Lánskou oboru ze strany veřejnosti.

Celou knihu provází podrobný poznámkový aparát s vysvětlivkami a s odkazy na příslušné zdroje. O krásných a kvalitně zpracovaných fotografiích, zařazovaných průběžně do textu, nemusíme ani hovořit. Pozoruhodná je i prezentace mapového materiálu a několik pohledů z tzv. ptačí perspektivy. Odborný ráz publikace dokreslují rejstříky a souhrnný soupis pramenů a literatury.

Méně obsáhlá, více štíhlá, se skromnějším důrazem na obrazový materiál, ale s vyššími odbornými ambicemi – taková je nová kniha o Lánské oboře. To ji odlišuje od starší sestry, vydané před více než rokem.

Robin Ambrož – Václav Vodvářka a kol., Vývoj demonstračního loveckého objektu Lánská obora. Zdiby, Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2019, 255 s. 

Dohodový dub v Lánské oboře

Kniha o Lánské oboře

V neděli 9. prosince 2018 se v Muzeu TGM v Lánech konalo slavnostní představení knihy Lánská obora v proměnách času. Objemné reprezentativní dílo, pokřtěné nedlouho předtím prezidentem republiky, vytvořili Robin Ambrož, Jan Navrátil, Štěpán Stanický a Václav Vodvářka. Tito čtyři autoři představují dohromady zajímavou směs erudovaných lesnických odborníků, profesionálních fotografů, vlastivědných badatelů a zdatných vypravěčů. Těžiště knihy bezpochyby spočívá v dokonalých fotografiích a ve vybroušeném a přístupném jazykovém stylu. Vznikla tak perla pojednávající o zajímavé a ojedinělé části Křivoklátska. Té části, která je většině obyvatel našeho kraje nepřístupná. O to je dílo přitažlivější.

Textová část knihy mapuje historii Křivoklátska od neolitu, tedy od 6. tisíciletí před Kristem. Přes první osídlení se dostává ke středověku, ke královskému loveckému hvozdu a přes novověk až k současnosti. Autoři se zabývají širší oblastí, než je území budoucí Lánské obory. Pozornost, jak je obvyklé, přitahuje hrad Křivoklát a jeho postavení v regionu. Dalším výrazným tématem je výskyt a chov zvěře, hony a pobyty významných osobností, včetně českých panovníků a zahraničních státníků. Historický text přibližuje lidské zásahy do krajiny a vyzdvihuje jednotlivé mezníky ve vývoji Křivoklátska, ať už je to koupě Lánského zámku Rudolfem II., prodej panství Valdštejnům v roce 1685, jeho přechod pod Fürstenberky a konečný prodej státu (1929). V letech 1920–1921 se Lány staly sídlem prezidenta republiky. Pozornost je věnována vzniku velké valdštejnské obory na počátku 18. století a vývoji její správy i jednotlivých částí, z nichž se v roce 1816 vydělila Lánská obora. Za Valdštejnů také vznikal dřevěný oborní plot, nahrazený za Fürstenberků kamennými zdmi. První republika určila jedinečné území Lánské obory k vysoké reprezentaci. Navíc území, které je pokračovatelem starých lesnických tradic.

Autoři přidali vyprávění o zajímavých lidech, místech a událostech. Využili svůj zájem o Lány a okolí, o místní a pomístní jména, která dodnes zůstala v krajině jako otisky dávných příběhů. Samozřejmě se nevyhnuli kapličce sv. Eustacha nad Křivoklátem, oborním branám či lísám, pytlákům a jejich nejznámějším obětem z řad fürstenberských myslivců – Františku Pelzovi a Antonínu Vágnerovi. Jejich pomníky můžeme stále v lesích spatřit. Neodpustili si ani další velká témata – železářské podnikání, lánskou koněspřežku nebo Klíčavskou přehradu. Tyto lidské zásahy razantně změnily kulturní ráz krajiny Křivoklátska. Sto padesát stran velkého formátu, celou polovinu knihy, vyplňují historické i současné fotografie, mezi nimiž nechybí zajímavé pohledy na samotný Křivoklát.

Druhá polovina třísetstránkové publikace je nazvána Rok v Oboře. Obsahuje více než 300 nádherných fotografií z Lánské obory, pečlivě pořizovaných během všech vegetačních období, od dubna do března. Čtenář má příležitost ponořit se do tajemných zákoutí neznámé části Křivoklátska, prožít chvíle mezi lesní zvěří a pozorovat proměny krajiny v jednotlivých etapách roku. Obě poloviny publikace se tak doplňují a tvoří přirozený celek.

Kniha Lánská obora v proměnách času se netýká pouze současné Obory, ale celého Křivoklátska, kam prezentovaný kousek země patří. Svým způsobem navazuje na nedávnou a neméně zdařilou publikaci o přírodě a krajině naší oblasti – Křivoklátsko. Příběh královského hvozdu (2016). Oba výpravné tisky patří k tomu nejlepšímu, co bylo o našem regionu v poslední době vydáno.

Robin Ambrož – Jan Navrátil – Štěpán Stanický – Václav Vodvářka, Lánská obora v proměnách času. Bezno, Česká marketingová 2018, 311 s. 

Poslední odpočinek Zdenky Mayerové

Příspěvek k životopisu spisovatele Jaroslava Marii

O křivoklátském hřbitově a místních pohřbených bylo už v minulosti leccos napsáno. Za každým jménem, rodinou či hrobem se skrývá lidský příběh. Na hřbitově si nelze nevšimnout poněkud záhadné černé urny, otlučené, zprohýbané, postavené volně na křivé podestě. Překvapí skutečnost, že je stará téměř osmdesát let, a přesto při tomto umístění a poškození přežila dodnes. Hrob patří rodině Fikarově a přikrývaly jej husté a vysoké túje. Teprve nedávno byl zčásti odkryt.

Je to už asi deset let, kdy mě pod tmavým porostem urna zaujala. Klekl jsem k ní a četl nápis: Zdenka Mayerová / roz. Fikarová / vdova po advokátu a spisovateli / * 1. VII. 1873 + 29. X. 1943. Napadla mě souvislost, o níž jsem dosud nevěděl: Určitě se jedná o manželku spisovatele Jaroslava Marii, který v letech 1900–1903 působil jako advokát na Křivoklátě, i když celý život pak prožil v Táboře nebo na svých zahraničních cestách. A další příběh byl na světě.

Hrob samotného Jaroslava Marii nenajdeme, zemřel totiž ve svých dvaasedmdesáti letech v táboře v Osvětimi, a to dne 3. listopadu 1942, nedlouho po svém zatčení a deportaci. Maria byl pseudonym, vlastním jménem se jmenoval Jaroslav Mayer. Narodil se v Rakovníku v rodině advokáta JUDr. Karla Mayera 24. února 1870.

Mayerova rodina byla spojená s Křivoklátem. Jaroslavův dědeček Antonín Mayer pocházel ze Švábska a celý život pracoval ve fürstenberských službách. Od roku 1826 vykonával funkci hutního a důlního ředitele v Novém Jáchymově a měl na starosti provoz místních železáren. Otec Karel působil v šedesátých letech 19. století na Křivoklátě jako státní notář a 4. května 1865 byl dokonce přijat za příslušníka křivoklátské obce. Těsně před Jaroslavovým narozením se rodina přestěhovala do Rakovníka. Budoucí právník a spisovatel měl dvě starší sestry a po něm se narodilo ještě osm dalších sourozenců. Karel Mayer nechal proto v těsném sousedství rakovnického děkanství a kostela sv. Bartoloměje, proti přilehlé zvonici, postavit velký prostorný patrový dům, zvaný dnes Mayerův (čp. 188/I).

Jaroslav Maria kolem roku 1892

Mladý a nadaný Jaroslav maturoval na gymnáziu v Praze v Truhlářské ulici. V roce 1893 byl na české univerzitě promován doktorem práv. Z doby vysokoškolských studií zanechal první konkrétní stopu svého kontaktu s Křivoklátem. Narazili jsme na ni nedávno při procházení rodinného fondu Sýkorů, majitelů známého hotelu v Křivoklátě. V lednu 1892 poslal dvaadvacetiletý Jaroslav Mayer svou fotografii Františku Sýkorovi s dojemným věnováním: Svému nejlepšímu příteli panu Františku Sýkorovi v upomínku na společně prožité doby veselé: smutně věnováno. Tento obraz podepisuji s tím vroucím přáním, aby přátelská páska mezi námi nikdy nebyla uvolněna, aniž se přetrhla.

Po promoci začal Jaroslav Mayer pracovat jako právní koncipient v advokátní kanceláři svého otce v Rakovníku, pak v Hradci Králové a nakonec v Praze. V této době se intimně sblížil se Zdenkou Fikarovou, dcerou advokáta JUDr. Karla Fikara. Oba se jistě znali už delší dobu. Dne 10. května 1896 se Jaroslav se Zdenkou vzali ve farním kostele sv. Jindřicha v Praze. Jejich sňatek byl zapsán také do křivoklátské matriky, kde měla nevěsta hlášené bydliště (čp. 15). Zjistíme odtud, že ženichovi šel za svědka MUDr. František Sýkora.

Rodina Karla Mayera měla k Fikarům rozhodně blízko. Fikarové byli český významný rod právníků, který pocházel ze Strakonic. Karel Fikar, otec Zdenky, promoval na doktora práv v roce 1862 a od roku 1866 plnil povinnou praxi právě u notáře Karla Mayera na Křivoklátě. Otcové obou snoubenců se tedy dlouho znali a je zřejmé, že rodiny i později udržovaly vzájemné styky. JUDr. Karel Fikar se oženil s Arnoštkou Kalinovou z Jäthensteinu, příbuznou známého rodu na Křivoklátsku. Měli spolu tři děti: Zdenku, Bohumilu a syna Karla. Rodina se pak stěhovala podle otcovy práce. Pobývala v Jičíně, v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou. V době Zdenčiny svatby už zakotvila na Křivoklátě. To potvrzuje i svatba mladší sestry Bohumily z února téhož roku (1896), kdy si v amalínském kostele vzala Jindřicha Balvína. Už v roce 1906 na Křivoklátě zemřela Zdenčina matka Arnoštka a o rok později mladší bratr Karel, strojní inženýr. Úmrtí otce bychom museli dohledat – na hrobě jeho jméno uvedeno není.

Jaroslav Maria patřil v meziválečném období k populárním dramatikům a prozaikům, byť jeho dramata moc úspěšná nebyla. Soustředil se tedy na romány. Psal pod vlivem dekadence a naturalismu a co do počtu děl byl velmi plodný. Kritizoval současný svět, na mušku si bral poměry za první republiky, z níž nebyl nadšený, a myšlením se vracel k 19. století. Bohužel ve své době byl už spíše epigonem těchto uměleckých směrů.

Mariova díla jsou smyslná, erotická, fyzicky i duševně drsná, plná konfliktů a záhuby. Vyžíval se v kontrastech těla a duše, lásky a smrti, v degradaci člověčenství, v determinaci přírodou, v deziluzi a v úpadku člověka. Jeho romány rozkrývají společnost a zabývají se morálním rozvratem. V každé lidské bytosti panuje zlo, které vyjde napovrch. Mariovo dílo je ovlivněno právnickým povoláním, bezpočtem sporů a případů, které musel ve své kanceláři řešit. Neúprosná, nelidská, odosobněná mechanika justice a práva v lecčems připomíná Franze Kafku. Tematika politikaření, stranictví, korupce, problémy justice, neprůhledné financování – to vše z Jaroslava Marie dělá autora veskrze aktuálního.

Maria se inspiroval Richardem Wagnerem, Henrykem Ibsenem, přátelil se s dekadenty kolem Jiřího Karáska ze Lvovic a časopisu Moderní revue, stýkal se se známou malířkou a intelektuálkou Zdenkou Braunerovou. Miloval Itálii, kam se svou manželkou (často i sám) pravidelně jezdil, a samozřejmě obdivoval renesanci. Na cestách jej někdy doprovázela i přítelkyně Braunerová.

Jaroslav Maria v pozdním věku

Za okupace patřil Maria k přední české inteligenci, tehdy hlídané a sledované. Ve své táborské advokátní kanceláři zaměstnával koncipienta, který byl za heydrichiády zatčen a nakonec zastřelen. Mariovo uvěznění snad s tím souviselo, i když příčina není zcela známa. Do politiky ani odboje se nepletl. Zatčen byl 20. 6. 1942 a postupně vězněn v Táboře, v Praze a v Terezíně. Kolem 5. září jej nacházíme v Osvětimi. Ve vysokém věku se zde brzy nakazil tyfem a už 3. listopadu zemřel.

Jaroslav a Zdenka Mayerovi byli bezdětní, jejich příbuzenstvo však bylo široké. Mariův synovec Jiří Mayer, taktéž právník a spisovatel, bezprostředně po válce zmínil osudy své tety Zdenky po zatčení jejího manžela: Štvaná manželka, teta Zdenka, prchá do Prahy, aby tu nalezla útočiště u příbuzných na Smíchově. […] A pak ticho, hluboké, bolestné a beznadějné, marné pokusy tety Zdenky o vyproštění a konečná únava, resignace a jakýsi druh otupění. Svého muže přežila o rok. Její urna byla postavena na hrob rodičů a bratra na Křivoklátě. Urna dnes sešlá a otlučená, vystavená nepřízni osudu, jako byl závěr života obou manželů. Přesto přežila do současnosti.

***

V době napsání tohoto článku vyšly paměti z pozůstalosti Jaroslava Marii, nazvané prostě (vyd. Academia, 2020). Autor je psal na konci svého života. Zabývá se v nich především svým vnitřním intelektuálním světem, vyznává se z lásky k Itálii, k hudbě, k literatuře, neopomenul ani své právnické povolání. Rodině se věnuje méně a možná překvapivě minimum prostoru dostala v Mariově vlastním životopise jeho manželka Zdenka. Z toho mála, co o ní Maria napsal, i z toho množství, co neuvedl, si můžeme představit tichou věrnou ženu, pečující láskyplně o zázemí dravého individualisty s bohatým rozbouřeným nitrem a s četnými zájmy. To se ovšem jen domníváme. Zdenka jako by se v Mariově vnitřním světě rozplynula…

Bitva o Prahu v roce 1648

Nakladatelství Veduta zahájilo v roce 2018 novou ediční řadu s názvem Útrapy a hrůzy třicetileté války. První publikace vzešla z pera Jana Uhlíře a věnovala se bitvě na Bílé hoře. Druhou sepsal Jan Kilián a zvolil téma obléhání Plzně v roce 1619. Tentýž autor se zhostil i třetí knížky uvedené řady a zaměřil se na události posledního švédského dobývání Prahy na samém konci třicetileté války. Zkušený historik má za sebou bohatou odbornou práci zasvěcenou právě tomuto evropskému válečnému konfliktu a je patrné, že s celým edičním počinem souvisí.

Jednotlivé publikace nejsou velké rozsahem, nebylo tedy jednoduché tak složitý komplex problémů, jaký rok 1648 bezesporu představuje, vtěsnat na sedmdesát stran výkladu. Text se drží především vojenských záležitostí. Rekapituluje zájem hlavně českých historiků o danou problematiku a shrnuje švédské angažmá na našem území ve třicátých a čtyřicátých letech. Posléze chronologicky podává sled jednotlivých událostí. Kilián přitom nezapomíná na středoevropský kontext a využívá svou dobrou orientaci v německé literatuře a v pramenech. Výklad je vhodně doplněn o medailonky protagonistů závěru války včetně pražské obrany a vyniká kvalitním barevným i černobílým obrazovým doprovodem.

Jisté snaze po úspornosti musely ustoupit další souvislosti. Pouze zmíněno je známé švédské loupení v pražských městech. Obsah kořisti i problém jejího transportu do severního království není podrobněji rozveden. Podobně si autor méně všímá technického zajištění celé akce, jak během obléhání Prahy ve druhé polovině sledovaného roku, tak za zdlouhavé švédské okupace a při dalších vojenských operacích. Logistika, zásobování a vůbec hospodářská podpora odčerpávaly z přilehlých regionů tolik potřebné zásoby pro nadcházející zimu. Postižená města a panství to ve svých pramenech reflektují velmi citlivě. Taktéž samotné přepadení na konci července ze směru od Rakovníka není blíže rekonstruováno, nenašel jsem ani odhad počtu vojáků a složení sboru. I brzký odjezd generála Königsmacka a dalších švédských důstojníků z Prahy je vcelku přehlédnut, byť závěru okupace se věnuje Epilog.

Celá publikace seznamuje čtenáře s daným tématem srozumitelně a solidně. Obsahuje soupis základní literatury, v rámci obrazového doprovodu i jednoduché a dobře pochopitelné mapky. Text je živý a čtivý a působí lehce, jak je stylu Jana Kiliána vlastní. Uspokojí tedy ani ne tak odborníky jako spíše zájemce o dějiny třicetileté války z řad širší veřejnosti.

I když publikace nabízí na přepadení Prahy jen určitý úhel pohledu, svou stručností, čtivostí a příjemně zpracovanou grafikou čtenáře jistě přitáhne a dá jim solidní vhled do situace v roce 1648.

Jan Kilián, Bitva o Prahu v roce 1648. České Budějovice, Veduta 2018, 112 s.

Obléhání Prahy v roce 1648

Vzpomínky na křivoklátské Paraplíčko

V době romantismu, kdy rostl zájem mimo jiné o české hrady, začínal být pro veřejnost objevován i Křivoklát. Přitahoval slavnou středověkou minulostí, spojením s českými králi, ale i hlubokými lesy a drsnou okolní přírodou s vysokými kopci. Po velkém požáru hradu v roce 1826 se mohlo začít s opravami a proměnou této prvotřídní památky. Nešlo však jen o hrad, ale i o úpravy jeho okolí. Holé kopce začaly být systematicky zalesňovány a protkávány sítí pěšin a cest, často zpevněných nasucho skládanými opěrnými zídkami z kamenů. Dodnes se jich zde nachází bezpočet. Návštěvníkům se nabízely neotřelé výletní cíle, lavičky a krásné pohledy nejen na hrad, ale i do přilehlých údolí, okrášlených vodotečemi. Okolí hradu se měnilo v odpočinkový procházkový park.

Jedním z takových cílů se stalo křivoklátské Paraplíčko s výhledem na obec Roztoky, tamní hamry a na soutok Rakovnického potoka s Berounkou. Paraplíčko vznikalo nejspíše v této době, ještě před polovinou 19. století. V pátek 21. srpna 1846 jej navštívil mladý český básník Václav Hanuš Kokořínský a své dojmy nám popsal:

Ještě toho dne vedl mě p. M. na takzvanou „cestu k parapleti“, která na stráni pohoří proti Křivoklátu východně se pnoucího, zřízena jest a vyhlídku na hrad v té samé podobě nám poskytuje […]. V pohledu na staroslavný hrad se pokochavše, šli jsme po oné cestě dále a přišli až k onomu parapleti, od něhož cesta jméno dostala a kdež také svůj konec má. Paraple toto není nic jiného než besídka na způsob deštníku zřízená. Jest to vskutku znamenité místečko a zcela se nedivím, že křivoklátští páni úředníci i tamější krásná pleť tak si je zamilovala a o jeho okrášlení tak horlivě pečuje.

Překvapeno tu oko mé tou nejkrásnější vyhlídkou, jaké užíti mi kdy přáno bylo. Na západ otvírá se přede mnou široké údolí, jímž „Mže strebronosná“ své hravé vlny žene, je o patu skály, na níž stojím, rozráží, svůj břeh na podobu kotle zahýbá a brzo opět do jiného údolí zabíhajíc, sledujícímu zraku se ztrácí. Zde také pod skálou červený Rakovnický potok do Mže se vlévá. Naproti nám na pravém břehu řeky rozkládá se vesnice Roztoky se železnými hamry, které poblíž řeky stojí a zvláštního podívání za večera poskytují, kdežto z komínů sršící jiskry nad hamry zářivé sloupy působí. Pozdvihnu-li zrak výše, tu samé pohoří a homole spatřím, ježto jaksi zádumčivě jako ohromné mohyly nad lidskými příbytky čnějí. Od Roztok na západ ukazoval mi p. M. na několik pahorků, mezi nimi údolí že Hroby nazvané jest, pravil, kdež prý také vskutku mnoho hrobů a starožitností odkryto bylo.

Kromě jiných si asi o sedmdesát let později, někdy v druhém desetiletí 20. století, vzpomněl na Paraplíčko vysloužilý křivoklátský stavební inspektor Jan Urban, který si též pořídil drobný náčrtek této malebné stavby. O Paraplíčko se v minulosti staral, když byl ve fürstenberských službách:

Touto pěšinou, vedenou po úbočí příkré stráně lesní, lze v chladném stínu, zvláště v létě velice příjemném, odbočiti z okresní silnice proti pivovárním sklepům a přijíti až na skalní lesní výběžek proti obci roztocké, kdež postavena dřevěná lavička kolem dubového sloupu, opatřeného šindelovou kuželovitou střechou, kdež se všeobecně říká U Paraplíčka. Málokterý navštěvovatel Křivoklátu opomene navštíviti toto půvabné místo, z něhož si přináší ty nejluznější dojmy získané pohledem na horskou krajinu a romantické údolí řeky Mže čili Berounky.

[…] Když staré Paraplíčko počalo se viklati a šindelový kryt také vyžadoval potřebné opravy, byl po návrhu pisatele tento památný objekt zcela nově upraven a jest podnes milým útulkem poutníků toužících po odpočinku, zvláště pak mládeže, jež vyrytím svého jména do dřeva hledí svoji návštěvu trvale poznamenati. Mnoho srdcí šípem lásky prostřelených lze tu spatřiti a čísti různých průpovědí. Ano, nějaký vtipný turista na stropě střechy v prkně vyřezal šíp směrem dolů k řece a k tomu nápis: Výška vody ze dne 25. května 1872. Rekonstrukci Paraplíčka provedl mistr tesařský Josef Šnobl z Křivoklátu.

Paraplíčko ve vzpomínkách Jana Urbana

Křivoklátský archivář Rudolf Maxera připojil poznámku: Roku 1929 opraveno Paraplíčko již nákladem vrchní správy státních lesů stavitelem Max. Šnoblem.

Paraplíčko tak zdobí skalnatý výběžek nad Berounkou už téměř dvě stě let. Stalo se výmluvnou připomínkou romantických časů, kdy Křivoklát nebyl ještě masově navštěvován, ale na hrad zavítali četní cestovatelé a poutníci. Mezi nimi i básník Václav Hanuš Kokořínský nebo před ním Karel Hynek Mácha.

Křivoklátský křížový kámen

Křížový kámen dnes

Smírčí kříž? Celní kolo? Hraniční mezník? Někdy stěží určíme pravý důvod vzniku takové památky. Na Rakovnicku se těchto kamenů dochovalo několik. Mají záhadný původ a jejich vznik i stáří jsou obestřeny tajemstvím. Tak je to i s křivoklátským křížem. Dnes jej najdeme na parkánech hradu, nedaleko od hlavní věže. Kde se vzal na tomto nepůvodním místě? Kde se s ním setkávali naši předkové?

Někdy po roce 1913 začal v Praze psát své paměti vysloužilý fürstenberský stavební inspektor Ing. Jan Urban. Vložil do nich řadu kreseb, náčrtků, popisů a dalších pozoruhodností. Týkají se samotného hradu a samozřejmě i Amalína, Bud a jejich okolí. Setkáváme se zde poprvé s hledaným kamenem. Urban o něm napsal: Pískovcový kámen k označení cest na Křivoklátsku. Nalezen na staré, tak zvané Pražské cestě v polích jihozápadně od lesní kaple sv. Eustacha u Křivoklátu. Zaměřil 19. 3. 1882 Inž. Urban. Stavitel k náčrtku zapsal i rozměry: kámen je 1,21 m vysoký, 0,65 m široký a jeho tloušťka je 0,24 cm. Jednotlivá ramena kříže, vystupující plasticky z plochy, jsou silná 0,10 m.

Zdá se, že rok 1882 může být také letopočtem nálezu kamene. Přesné místo Urban nezaznamenal, jen obecně zapsal uvedenou polohu. Křivoklátský archivář Rudolf Maxera však k Urbanovu zápisu připojil dne 1. 7. 1933 poznámku: U polní cesty od Černého lesíka ku školce v Habřině. Na udání pamětníka p. Stanisl. Rysky st. O něco později Urban celý zápis doplnil poznámkou: Kámen tento byl hospodářskou správou použit jako překladová deska přes stoku před domem čp. 4 v Křivoklátě. Můžeme soudit, že se tak stalo krátce po jeho nálezu.

Jak dlouho sloužil kámen jako překlad přes amalínskou strouhu, nevíme. Setkáváme se s ním v roce 1938, když rakovnický archivář Jan Renner vydal tenkou publikaci nazvanou Kamenné památky. Dotkl se v ní i kamene z Křivoklátu a napsal, že když byl kámen před čp. 4 objeven, byl požádán lesní rada p. J. Šnobl, aby jej zachránil před zničením, dal jej ochotně vyzvednout a postaviti tam, kde jistě ujde osudu, jaký by jej byl stihl, kdyby déle byl býval ponechán na místě svého posledního určení. Jistě se tak stalo kolem roku 1933, když Maxera zapsal svou poznámku. V roce 1938 se kámen už nacházel na hradě, kde byl podle Rennera o zeď veliké věže podepřený. Na přiloženém snímku vidíme, že není ani zčásti zakopaný.

Od té doby se kámen nacházel uvnitř hradu. Až donedávna jej mohli návštěvníci spatřit na druhém nádvoří, u východu z bývalé krčmy, dnes svatební síně. Kolem roku 2010 byl přemístěn na parkán a částečně zahlouben na místě, kde spočívá dodnes. Jan Renner podal i své vysvětlení účelu této památky: Zmiňovati se o významu pražské silnice v dávných dobách bylo by zbytečno. Jest jisto, že se na ní sběhly různé události uplynulých staletí. Upomínkou na ně byly mnohé kamenné památky.

Tak zvanou „pražskou cestu“ najdeme na mapách 19. století. Táhla se od Písků k Městečku, kde se stáčela přes Polínka k Amalínu. Jedna z variant mapování stabilního katastru zde na okraji lesa, poblíž současné hlavní silnice, zaznamenala značku stojícího kamenného objektu, zhruba v místech dnešní lesní závory. Cesta odtud vedla kolem roku 1840 přímo k lesní školce (Baumschule). Že by uvedený objekt mohl být kámen s křížem, který hledáme, je ovšem pouhá domněnka. Doklad pro to nemáme.

Kámen na hradě už bude navždy mlčet, proč byl vytesán a kde byl původně umístěn. Možná se ještě podaří objevit přesnější zprávu v písemných pramenech. Možná nám některý křivoklátský pamětník osvětlí další souvislosti. Možná někdo ví o kameni více…   

Kámen ve vzpomínkách Jana Urbana

Heraldická symbolika na průčelí kostela svatého Petra v Křivoklátě

Kostel sv. Petra v Křivoklátě

Chodíme kolem nich denně, ale už si jich nevšímáme. Přitom znaky umístěné na průčelí kostela sv. Petra na Amalíně působí i přes svou zašedlost mimořádným a tajemným dojmem. Stavitelé do nich zakódovali věčnou připomínku na zrod nové podoby svatostánku, jak ji vidíme dnes. Vznikla v letech 1884–1885, kdy byl kostel přestavěn podle novogotického návrhu Josefa Mockera. Stavba se týkala především lodě a věže, presbytář zůstal původní, i když s novým vnějším pláštěm. Kostel tak z přední strany působí majestátně. Tento výraz umocňuje dominantní velkorysé schodiště, vysoká novogotická věž s hodinami a celkové umístění štíhlé stavby v kopci, ve vyšší poloze. Dokonale směřuje vzhůru, k nebesům.  

Výrazný portál je ozdoben špičatým štítem (tzv. vimperkem), lemovaným třinácti kraby v podobě trojlistů. Nad špicí se tyčí socha apoštola sv. Petra s rozevřenou knihou evangelií a s dvěma zkříženými klíči od nebeské brány. Apoštol vypadá před velkým novogotickým oknem a pod útlou vysokou věží poněkud umenšený a pokorný. Nachází se přece na prahu nebeského království.  

Vimperk je ozdoben znakem knížecího rodu Fürstenberků, patronů a stavitelů kostela. V poli znaku vidíme orlici hledící vpravo (z pohledu štítonoše). Na hrudi má čtvrcený štítek, v jehož prvním a čtvrtém poli je umístěna korouhev a ve druhém a třetím poli kosmé zubaté břevno. Štítek, kterým Fürstenberkové obohatili svou původní červenou orlici, připomíná získaná panství Heiligenberg a Werdenberg, nedaleko Bodamského jezera. Na štítě znaku s orlicí je posazena knížecí koruna se zlatým křížkem. Jde o mimořádný symbol, protože Fürstenberkové drželi knížecí titul jako jeden z mála šlechtických rodů v Čechách.  Řada míst na Křivoklátsku je dodnes touto výjimečnou korunkou označena. Jde o nejvíce reprezentativní připomínku někdejší fürstenberské slávy.  

Nad průčelním oknem najdeme další dva štíty. Na pravé straně (heraldicky, tedy opět z pohledu sv. Petra) visí znovu čtvrcený znak s kosmými břevny a korouhvemi. Na straně levé najdeme ve stejné výši rodový znak manželky někdejšího majitele Křivoklátska Maxmiliána Egona I. (1822–1873) Leontýny z Khevenhüller-Metsch (1843–1914). Štít dělí dva příčné zvlněné pruhy, z nichž vystupuje ratolest se žaludem a s dvěma dubovými listy.
Slavnostního vysvěcení obnoveného kostela se dne 11. října 1885 zúčastnil syn Maxe Egona I. a Leontýny Maxmilián Egon II., a to se svým dosavadním poručníkem, strýcem Emilem z Fürstenberka. V uvedeném roce skončilo Emilovo poručnictví a Maxmilián Egon II. se stal posledním knížecím vládcem na Křivoklátě.